Ondernemersfonds Camerabewaking

Ondernemersfonds industrieterrein Haatland Kampen
IC Kampen maakt goede vorderingen als het gaat over de camerabewaking. Zoals bekend wordt reclamebelasting ingezet om de aanschaf en exploitatie van de camera’s te financieren.
Onderstaande tekst wordt ook als flyer samen met een uitnodiging  bezorgd bij elke ondernemer op haatland. En er is een inloopavond gepland op 5 juli in de kantine van Bouwbedrijf de Gilden.

Prioriteit heeft camerabewaking

 • Veiligheid verhogend
 • Schade beperkend
 • Beter vestigingsklimaat

Het kost wat maar de rebate is beter.
De Industriële Club Kampen heeft plannen uitgewerkt voor het opzetten van een ondernemersfonds op industrieterrein Haatland in Kampen wat in eerste instantie de camerabewaking financiert In deze flyer leggen we u graag uit met welke doelen we dit doen. U krijgt duidelijkheid over wat we willen doen, wat het u kost en liever: wat het u oplevert!
Wie zijn wij?
De Industriële Club Kampen is een samenwerkingsverband van en voor álle ondernemers in Kampen. In het bestuur zitten ondernemers uit Kampen die ook mede gevestigd zijn op het industrieterrein Haatland. Meer informatie over de IC Kampen is te vinden op www.ickampen.nl
Wat willen we bereiken?
Het doel van de IC Kampen is door middel van een ondernemersfonds de kwaliteit van het industrieterrein Haatland te versterken en (kosten)voordelen voor ondernemers te realiseren.
We hebben daarvoor de belangrijkste speerpunten op een rij gezet die we willen oppakken:

 •  Samen met bedrijven en gemeente werken aan een kwalitatief hoogwaardig en veilig industrieterrein;
 • Tegengaan verpaupering en inzetten op waardebehoud en waardestijging van bedrijfspanden;
 • Goede bereikbaarheid en parkeersituatie op Haatland;
 • Aanspreekpunt en gesprekspartner zijn van de gemeente Kampen voor alle ontwikkelingen op het industrieterrein, zodat het beheer en onderhoud op het industrieterrein op orde blijft;
 • Bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de bedrijven;
 • Onderling uitwisselen van informatie;
 • Het zorgen voor een goede interne en externe communicatie.

Wat zijn de actiepunten voor 2022-2026 en wat levert het u op?

 • Er vinden te veel inbraken op Haatland plaats en er is groeiende criminaliteit. De schade is groot. Prioriteit heeft daarom het opzetten van een volwaardig camerabeveiligingsysteem op het industrieterrein Haatland, zodat het industrieterrein veilig blijft en alle bedrijven hiervan profiteren. Dit wordt in aanvulling op de camerabeveiliging op bedrijventerrein RW50 uitgewerkt, waardoor een sluitend camerasysteem voor het hele gebied ontstaat.
 • Uitvoering project Keurmerk Veilig Ondernemen, waarbij door een periodieke dag- en avondschouw op het industrieterrein de veiligheid van hetbedrijventerrein wordt gemonitord. Knelpunten in onderhoud, verlichting of (verkeers)veiligheid en parkeren worden periodiek in kaart gebracht en in overleg aangepakt. Hiervoor wordt elke drie jaar een actieplan opgesteld in samenwerking met politie, brandweer en gemeente.
 • In een later stadium willen we afspraken maken met de gemeente over extra groenonderhoud en beheer van het industrieterrein Haatland. De verrommeling op Haatland wordt tegengegaan. Hierbij wordt dan extra budget vanuit het ondernemersfonds gereserveerd om de kwaliteit van het (basis)onderhoud te verhogen. Hierin wordt de samenwerking gezocht met Impact Kampen (meer ogen/oren op het industrieterrein).
 • Een periodieke nieuwsbrief en een website met actuele informatie voor bedrijven en toegang tot belangrijke contactgegevens in geval van nood, zie www.ickampen.nl

Hoe werkt het en wat kost het?
Om dit te financieren wordt een ondernemersfonds opgericht door de invoering van de reclamebelasting. Dat klinkt als een belasting maar is feitelijk geld van de ondernemers die dit weer inzetten voor hun beveiliging.
Daarmee kan de stichting vijf jaar lang een vuist maken om het bedrijventerrein op de kaart te zetten. Op veel bedrijventerreinen is zo’n fonds ook al succesvol ingevoerd (bijvoorbeeld Hessenpoort
Zwolle). Ook op bedrijventerrein Spoorlanden/Zendijk in IJsselmuiden wordt momenteel hieraan gewerkt.
Elke ondernemer op het industrieterrein draagt als gebruiker van zijn of haar pand via een vaste bijdrage een eigen steentje hieraan bij. Deze bijdrage is gekoppeld aan de WOZ-waarde van uw bedrijfspand (zie tabel 1) en de reclame-uiting die zichtbaar vanaf de weg aanwezig is. Vervolgens wordt deze bijdrage door de gemeente geïnd. De geïnde reclamebelastingbijdrage wordt vervolgens aan de IC Kampen overgemaakt die het weer besteedt aan de camerabewaking.
Het is en blijft dus geld van en voor ondernemers! Iedereen betaalt en profiteert dus mee!
Vanwege de moeilijke economische omstandigheden als gevolg van de coronacrisis, is voor de periode 2022-2026 ervoor gekozen de tarieven zo laag mogelijk te houden en de bijdragen zo eerlijk mogelijk te verdelen over de aanwezige bedrijven op het industrieterrein. Hierdoor worden de tarieven zoals hieronder aangegeven.
Onderstaande tarieven zijn de tarieven volgens de laatste herberekening (09-06-2021) De tarieven die in “de ondernemer” zijn of worden gepubliceerd zijn dus achterhaald.

Reclamebijdrage voor elke ondernemer

WOZ-waarde pand
(in EUR)
reclamebijdrage ondernemer
per jaar
0-250.000   499 EUR
250.001-500.000   599 EUR
500.001-750.000   799 EUR
750.001-1.000.000   999 EUR
1.000.001-1.500.000 1300 EUR
1.500.001-2.000.000 1800 EUR
Meer dan 2.000.000 2400 EUR

Wilt u meer informatie over de begroting mail dan even naar penningmeester@ickampen.nl en u krijgt een exemplaar toegezonden.
Wat betekent dit voor de contributie aan de IC Kampen?
Voor ondernemers die op het industrieterrein Haatland zijn gevestigd komt de contributie van 175 EUR per jaar te vervallen.
Tegenover de ondernemersbijdrage staan bovendien kostenvoordelen voor elke ondernemer: u kunt uw bijdrage terugverdienen, doordat de IC Kampen de beveiliging van de bedrijven (camerabeveiliging) gaat betalen en er kostenvoordelen te behalen zijn met
korting op verzekeringspremies en de collectieve inkoop van bijvoorbeeld energie.  Gebruik maken van collectieve inkoop is uiteraard niet verplicht. Dat beslist u zelf.
Hoe verder?
De hierboven beschreven plannen zullen ook door de gemeente Kampen goedgekeurd moeten worden. Daartoe zullen door het College van B&W en de gemeenteraad in het najaar van 2021 besluiten genomen worden. Streven is dan om per 1 januari 2022 van start te kunnen gaan.
Meer informatie?
Zie www.ickampen.nl of neem contact op met het secretariaat van de IC via info@ickampen.nl
Wij rekenen op uw steun, maar we willen graag uw mening hierover horen tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 5 juli a.s. tussen 17.00-19.00 uur. Locatie De Gilden, Kraanvogelweg 2.  Komt allen want het gaat over geld en veiligheid!!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.