Maand: november 2019

Verslag vergadering Gemeenthuis 17 oktober

Verslag overleg ondernemers-wethouder economische zaken c.s. op 17 oktober 2019 op het stadhuis

Het bestuur van IC Kampen is door de gemeente uitgenodigd om een gesprek te voeren over de door het college voorgestelde verhoging OZB voor alle onroerende zaken in Kampen niet zijnde woningen. Het gesprek had een open structuur zonder agenda. De mogelijkheid werd gegeven om te zeggen wat er gezegd moest worden en met name was ook de bedoeling om naar elkaars argumenten te luisteren.

In de vergadering bleek weinig begrip te bestaan voor de voorgenomen verhoging van de OZB. Als moet worden vastgesteld dat er tekorten zijn dan moet je als gemeente niet in hoofdzaak kijken naar de mogelijkheid om belastingen te verhogen maar moet je het zoeken bij de oorzaak van die tekorten, wat je moet indammen en waar je de schade dus moet repareren. Ondernemers zijn er onvoldoende van overtuigd dat het lek gedicht is. Wij hebben als bestuur van IC aangegeven dat de gemeente paal en perk moet stellen aan de 240 zorgaanbieders die in de gemeente Kampen actief blijken, met name in de jeugdzorg. De wethouder is het advies meegegeven om de zorgaanbieders tegen het licht te houden in strafrechtelijke zin bij justitie omdat het vermoeden bestaat dat op grote schaal geld wordt witgewassen, met medeplichtigheid van de gemeente dan dus. Hier zijn miljoenen mee gemoeid. Hier ligt het probleem. Daar moet wat aan gedaan worden. In andere gemeenten is beleid ontwikkeld waarbij harde eisen worden gesteld dat een zorgaanbieder integer moet zijn. Hier heeft de gemeente Kampen dus kennelijk steken laten vallen. Iedereen is zomaar toegelaten als zorgaanbieder. Namens de gemeente is in het gesprek wel aangegeven dat de ambtenaren nu bezig zijn om het aantal zorglocaties te bevriezen.

De ondernemers hebben de gemeente gevraagd wat er waar is van het gerucht dat de gemeente auto’s verstrekt aan mensen die gebruikmaken van de Participatiewet, en dat er dus auto’s worden verstrekt als een inwoner meent niet op het werk te kunnen komen vanwege de reisafstand. De gemeente bevestigde dat hiervan gebruik wordt gemaakt. De ondernemers zien dit als misbruik; dit is dweilen met de kraan open. Mensen in de bijstand hebben geen geld om een auto te onderhouden. Daarvoor zullen ze dan makkelijk weer bij de gemeente Kampen kennelijk kunnen aankloppen. De ondernemers hebben het college geadviseerd te stoppen om op deze manier mensen aan het werk te helpen. Daar kan dus à la minute fors worden bezuinigd.

Daarnaast kwam ook aan de orde dat ondernemers euro’s maar één keer kunnen uitgeven en dat er bij de ondernemers grote zorgen bestaan dat ondernemers het sponsorbudget gaan bijstellen naar beneden. Grote evenementen dreigen door verhoging van de OZB sponsoren kwijt te raken, terwijl de gemeente naar de ondernemers toe al zo benadrukt dat op cultuur en sport en spel aanzienlijk ook wordt bezuinigd. De ondernemers hebben de gemeente gewaarschuwd voor deze gevolgen. De afvaardiging heeft de zorgen aangehoord, maar kennelijk wordt er niets mee gedaan. Als ondernemers hun sponsorbijdragen stoppen zullen evenementen niet kunnen worden gehouden en kan het zijn dat verenigingen ermee stoppen. Dit zou weleens een veel groter negatieve impact op de bevolking kunnen hebben dan de relatief gering aantal ondernemers die nu zwaar de dupe worden van falend gemeentebeleid.

Ter tafel is gekomen het rapport van Berenschot waarin staat gedrukt dat 8 ton kan worden bezuinigd door beter samen te werken met partijen als IMpact. Dit advies is nooit opgevolgd. Wanneer bijvoorbeeld IMpact handen en voeten mag geven aan de Zorgwet en aan de Participatiewet is daar volgens de berekening 5 fte personeel voor nodig. Op het stadhuis lopen er nu 15 rond. Ook hier kan dus met gemak een half miljoen worden bezuinigd, terwijl het ook aannemelijk is dat er een kwaliteits- en kwantiteitsverbetering uit voortkomt.

De ondernemers hebben de gemeente de vraag gesteld waarom de voorgenomen OZB-verhoging van 48% niet nu al eenmalig is. De gemeente stelt dat het lek boven water is en dat het tekort dat nu is ontstaan dus eenmalig is, dus mogen we van de gemeente verwachten de toezegging dat de exorbitante OZB-stijging (150%!) in 2021 eraf gaat. Wethouder Geert Meijering heeft geen enkele toezegging gedaan.

Leegstand van winkels in de binnenstad is een probleem, zo kwam ook ter tafel. Zeker met het aanstaande OZB-beleid van de gemeente is het niet reëel ervan uit te gaan dat leegstand een halt wordt toegeroepen. Kortom, ondernemers zijn geschokt en buitengewoon teleurgesteld.

Subsidie opleiding personeel

In de Regio Zwolle wordt subsidie gegeven voor het opleiden van personeel.

Als je in de skills en know how van je personeel wilt investeren en je bent MKB’er bent, ZZP’er of werkgever bent in de regio Zwolle kun je aanspraak maken op het fonds wat hiervoor is opgezet.

Download de flyer die we voor u hebben ingescand, u vind hem daarna in uw download map op de pc.

U kunt contact opnemen via email contact@upgradejezelfregiozwolle.nl