Maand: december 2021

Nieuwsbrief voortgang ondernemersfonds Spoorlanden-Zendijk, december 2021

Nieuwsbrief voortgang ondernemersfonds SpoorlandenZendijk, december 2021

Beste ondernemer,
Enkele weken geleden heeft u een digitale nieuwsbrief van ons ontvangen over de voortgang van het ondernemersfonds op SpoorlandenZendijk. Voor de volledigheid voegen wij deze nieuwsbrief nogmaals toe.
Omdat er bij diverse ondernemers nog onduidelijkheid is over de invoering van de reclamebelasting en de totstandkoming hiervan, willen wij dit graag nog een keer toelichten via een extra nieuwsbrief.

Reclamebelasting en invloed van ondernemers
De gemeenteraad heeft in november besloten dat er reclamebelasting op SpoorlandenZendijk ingevoerd gaat worden. Om te waarborgen dat dit ten goede komt aan de ondernemers, heeft de gemeente als voorwaarde gesteld dat er een opzet zou moeten komen zoals die ook op Haatland te Kampen is opgezet. Dat zette de IC voor een dilemma, omdat er op zeer korte termijn een nieuwe constructie opgezet moest worden om de voortgang te waarborgen. Wij hebben ervoor gekozen deze handschoen op te pakken en de ondernemers SpoorlandenZendijk hierin te helpen. In de vorige nieuwsbrief hebben we u hierover geïnformeerd.
Nieuwe stichting Ondernemersfonds SpoorlandenZendijk
In de afgelopen weken is er vanuit het ICbestuur hard gewerkt om de nieuwe stichting voor het ondernemersfonds op SpoorlandenZendijk verder vorm te geven. Er is tijd nodig om de organisatie en communicatie handen en voeten te geven. Momenteel wordt door de notaris de laatste hand gelegd aan de oprichting van de stichting. Daarbij zullen in eerste instantie drie vertegenwoordigers van ondernemingen op het bedrijventerrein in het bestuur zitting nemen (Henk Wim van den Berg
(makelaardij Van den Berg), Hessel Kok (Brontechnologie), Rogier Verkley (Wezenberg)). We staan er voor open om dit bestuur met twee extra bestuursleden uit te breiden als dit nodig wordt gevonden om de betrokkenheid te vergroten. Helaas is dat op korte termijn nog niet realiseerbaar, aangezien 1 januari 2022 de startdatum is.
Dat de nieuwe stichting operationeel wordt per 1 januari 2022 betekent nog niet dat er gelijk per 1 januari 2022 de belasting wordt geheven. Dit is aan de gemeente Kampen. Er ligt dan ook niet meteen een rekening op uw deurmat. Er zal tussen de nieuwe stichting en het College van B&W eerst nog een uitvoeringsovereenkomst worden afgesloten. Daarna zal in goed overleg de inning van de reclamebelasting door de gemeente worden vormgegeven. Uiteraard wordt u daarvoor tzt geïnformeerd.


ICledenbijeenkomst op 14 februari 2022
De voortgang van de nieuwe stichting willen we in de eerstvolgende ICledenbijeenkomst met u bespreken. De IC onderkent het grote belang om alle ondernemers hierbij zo goed mogelijk te betrekken. Want uiteindelijk is het ondernemersfonds van en voor alle ondernemers op SpoorlandenZendijk. Om de betrokkenheid van de ondernemers bij het ondernemersfonds te vergroten, wil het IC bestuur u zo goed mogelijk informeren. Helaas is het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk op korte termijn als ondernemers fysiek bij elkaar te komen. Desalniettemin hebben we alvast een datum gepland voor een nieuwe ICledenbijeenkomst: op 14 februari 2022 vanaf 16.30 uur bent u van harte welkom. Meer informatie ontvangt u op een later moment.
Om mee te kunnen praten is het wel van belang dat u zich van te voren aanmeldt als lid van de IC Kampen. Dit kan kosteloos als u een reclameuiting aan de gevel heeft en dus reclamebelasting gaat betalen. Aanmelden als lid van de IC Kampen kan via de website www.ickampen.nl. Op de website is hiervoor een speciale pagina aangemaakt om uw aanmelding zo vlot mogelijk te laten verlopen. Als ondernemer kunt u via de ledenbijeenkomsten van de IC vervolgens meepraten over de plannen die voor SpoorlandenZendijk worden uitgevoerd.

Meldt u zich dus aan als lid van de IC!

Voortgang Keurmerk Veilig Ondernemen en camerabeveiliging
Een belangrijk doel van de nieuwe stichting is er samen voor zorgdragen dat het bedrijventerrein schoon, heel en veilig blijft. Ook het Keurmerk Veilig Ondernemen is hier een belangrijk onderdeel van, waarbij gemeente, ondernemers, politie en brandweer nauw met elkaar samenwerken. Zoals u weet, is er op SpoorlandenZendijk reeds een bestaand systeem van camerabewaking. Alle camera’s werken en worden uitgelezen in een Regionale Toezichtsruimte die een directe verbinding heeft met de regionale meldkamer van politie, brandweer en ambulancedienst. Het bestaande camerasysteem zal voor de komende korte termijn worden gecontinueerd. Het nieuwe stichtingbestuur bekijkt in het voorjaar van 2022 op welke wijze de contractafspraken op een zo kostenefficiënte en kwalitatief goede manier kunnen worden verlengd. Uiteraard wordt u hierover verder geïnformeerd. Tijdens de ledenbijeenkomst in februari zullen we u hierover verder berichten.
Tot slot, de nieuwe stichting bevindt zich nog in de opstartfase. De informatie vindt u ook terug op de website www.spoorlandenzendijk.nl. We vragen uw begrip dat de uitwerking enige tijd vergt. Heeft u vragen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen, zodat we u van meer informatie kunnen voorzien. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de IC via www.ickampen.nl

Nieuwsbrief voortgang ondernemersfonds Haatland, december 2021

Nieuwsbrief voortgang ondernemersfonds Haatland, december 2021

Beste ondernemers,
Medio juli jl. bent u door de IC Kampen via een nieuwsbrief geïnformeerd over de stand van zaken in de invoering van een ondernemersfonds op Haatland. Op 11 november jl. heeft de gemeenteraad van Kampen een reclamebelastingverordening vastgesteld voor de invoering van een ondernemersfonds op het bedrijventerrein Haatland. Daarmee kan per 1 januari 2022 de invoering van het fonds op Haatland worden geëffectueerd.
In het kader van de vormgeving van het ondernemersfonds voor het bedrijventerrein Haatland, zijn verdere afspraken gemaakt over de manier waarop de betrokkenheid van de ondernemers bij het fonds wordt ingevuld:
1. De Industriële Club Kampen is de ondernemersvereniging voor alle bedrijven in de gemeente Kampen, dus ook voor de bedrijven op Spoorlanden, Zendijk en Haatland.
2. Voor het ondernemersfonds op Haatland wordt een aparte stichting opgericht die zich gaat bezighouden met het beheer van het ondernemersfonds.
3. Om de betrokkenheid van de ondernemers te borgen, wordt statutair geregeld dat het bestuur van de nieuwe stichting wordt voorgedragen uit de IC. Voor de ondernemers op Haatland die reclamebelasting gaan betalen, betekent dit dat men kosteloos lid kan worden van de IC Kampen.
Via de ledenvergadering van de IC kan elke ondernemer vervolgens meepraten over de plannen van beide stichtingen. Het stichtingsbestuur van de nieuwe stichting wordt voorgedragen vanuit het ICbestuur en zal voor de meerderheid bestaan uit vertegenwoordigers van ondernemingen die reclamebelasting betalen op Haatland en die lid zijn van de IC. Daarmee vormt de IC als ondernemersvereniging de voeding voor de nieuwe stichting.

Stand van zaken
In de afgelopen weken is er vanuit het ICbestuur hard gewerkt om de nieuwe stichting voor het ondernemersfonds op Haatland verder vorm te geven. Er is namelijk enige tijd nodig om de organisatie en communicatie handen en voeten te geven. In het nieuwe stichtingsbestuur gaan in eerste instantie drie ondernemers van het bedrijventerrein zitting nemen, namelijk Jan van Wendel, Willem van der Haven en Hans Vermeer.

Vanuit de IC wordt het grote belang onderkend om alle ondernemers hierbij zo goed mogelijk te betrekken. Want uiteindelijk is het ondernemersfonds van en voor alle ondernemers op Haatland. Om deze betrokkenheid van de ondernemers bij het ondernemersfonds te vergroten wil het ICbestuur u zo goed mogelijk informeren. Helaas is het vanwege de  coronamaatregelen niet mogelijk op korte termijn als ondernemers fysiek bij elkaar te komen. Desalniettemin hebben we alvast een datum gepland voor een nieuwe ICledenbijeenkomst: op 14 februari 2022 vanaf 16.30 uur bent u van harte welkom. Meer informatie ontvangt u op een later moment.

Wel is van belang dat u zich van tevoren aanmeldt als lid van de IC Kampen: dit kan kosteloos als u reclamebelasting gaat betalen en via de website van de IC: www.ickampen.nl. Op de website is hiervoor een speciale pagina aangemaakt om uw aanmelding zo vlot mogelijk te laten verlopen. Als ondernemer kunt u via de ledenbijeenkomsten van de IC vervolgens meepraten over de plannen die voor Haatland worden uitgevoerd. Bent u nog geen lid van de IC, meld u zich dan aan!
De nieuwe stichting gaat met de gemeente de afspraken voor het ondernemersfonds vastleggen in een uitvoeringsovereenkomst. Vanaf begin volgend jaar kan de stichting dan operationeel aan de slag.

gaan met zaken als de uitwerking van een cameraplan en het verbeteren van het groenbeheer op Haatland in samenspraak met de gemeente. Uiteraard houden we u op de hoogte van de voortgang hierin.
Tot slot, de nieuwe stichting bevindt zich nog in de opstartfase. We vragen uw begrip dat de uitwerking enige tijd vergt. Mocht u nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen, zodat we u hopelijk van meer informatie kunnen voorzien. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de IC via www.ickampen.nl