Maand: februari 2021

Bestemmingsplan Melmerpark

De gemeente heeft in het voorjaar een rapport laten opstellen door bureau BRO omtrent het huidige bestemmingsplan Melmerpark en de mogelijke aanpassingen daarvoor.
Belanghebbenden, grondeigenaren en pandeigenaren zijn destijds gehoord om input te leveren aan de gemeente. Daaruit blijkt dat de belanghebbenden wel gehoord zijn maar dat er slecht geluisterd is. Belanghebbenden hebben in de Commissievergadering ingesproken om op bestuurlijk niveau ook hun zegje te doen. Daarbij is ook de kennis en hulp ingeroepen van MKB Nederland en van de Koninklijke Horeca Nederland. Met name de inbreng van beide overkoepelende organen deed de commissie besluiten de bestemmingsplan wijziging van de agenda te halen en eerst te gaan werken aan een horecavisie en een detailhandelsvisie die gemeente breed wordt gedragen en waarbij ook gekeken wordt naar en over de grenzen van onze buurgemeenten. Eerst aan visie werken pas daarna aan bestemmingsplannen.

Dit krijgt in de komende maanden vervolg en er zal een overleg opgestart worden waarbij alle spelers aan één tafel worden geroepen op te komen tot een visie voor detailhandel en horeca waar consensus over bestaat tussen belanghebbenden.

KVO

KVO Veilig ondernemen.
Zoals bekend is IC betrokken bij het KVO van Haatland en sinds vorig jaar ook bij Spoorlanden/  Zendijk. Beide industrieterreinen zijn geschouwd en alles waar wat op was aan te merken is wat aan gedaan. Tevens is in de laatste KVO vergadering gesproken over de revitalisering van Spoorlanden / Zendijk. Met name over de door gemeente graag gewilde groenafscheidingen is gesproken, en daar zijn we vanuit KVO oogpunt niet blij mee, we creëren er verstopplaatsen mee waar het overzicht niet positief mee gediend is.
In deze vergaderingen worden ook de veiligheids- en incidentenrapporten doorgenomen van Politie Brandweer, Beveiliger Securitas en de camera beveiliger van Spoorlanden / Zendijk. Hier blijkt dat op een beveiligd industrieterrein (spoorlanden / Zendijk) drastisch lager zijn dan op Haatland. Het nut en de noodzaak van camerabewaking wordt hier ook duidelijk bewezen.

In de brief die enkele maanden geleden verzonden is door de gemeente is positief op gereageerd. En ook hier willen we nog weer duidelijk maken als er iets mankeert aan de veiligheid, verrommeling of wat dan ook meld het via onze website.

Camerabeveiliging Haatlanden, RW50 en ZZH

Vanwege de beperkingen door de Coronamaatregelen is de IC helaas op achterstand gebracht, onder meer op ons uitgezette beleid ten aanzien van de gekoesterde wens om definitief te besluiten het pad in te gaan om de bedrijventerreinen een upgrade te geven nu de gemeente belangrijke taken laat liggen. Onze focus is vooreerst om onze bedrijven veiliger te krijgen en het openbaar terrein er gratis bij door camera’s op te hangen. Zoals de gemeente elders wel heeft gedaan en in andere gemeenten de overheid het wel ziet als een overheidstaak. Omdat het hier gaat om een collectief belang moet het collectief betalen. Omdat het niet via de reeds bestaande gemeentelijke belastingen kan hebben we de gemeente gevraagd  om dan tenminste mee te werken aan een speciale belasting. Dat vinden wij als ondernemers wel wat, om zelf een extra belasting voor te stellen. Maar het bestuur van de IC denkt toch dat het nodig is. Het voordeel is dat we als ondernemers zelf deze pot beheren en beschikken. Ons plan is om er meer mee te gaan doen voor de ondernemers dan passief camera’s plaatsen, en laten uitkijken. We moeten evenwel ergens beginnen. Ideeën zijn welkom wat we meer voor elkaar kunnen doen met per saldo minder geld. En laten we uitkijken. Samen eigen groen en openbaar groen bijvoorbeeld door inschakeling van Impact, collectief duurzame energie opwekken en verspreiden, samen de gemeente helpen de voorziene groei van woningen, infrastructuur, bedrijventerrein behoefte managen, etc.
Help jij ook mee?

Voor nu ten aanzien van de camerafinanciering: Leo Hoksbergen van MKB Focus onderhoudt het contact met de gemeente. Het college is bereid mee te werken aan het noodzakelijke ondernemersfonds, dat wordt opgezet als reclamebelasting. Iedereen die een bedrijf met een reclame-uiting ter plaatse heeft wordt aangeslagen. Hoe meer aansluitingen hoe lager per onderneming. Je hebt er dus belang bij dat de buurman ook (verplicht) mee doet. Er is voor nog steeds één grote maar en die hadden we graag begin 2020 uitgezet in een groot ondernemersevent. Helaas mocht dat niet doorgaan vanwege Corona. De grote vraag is voor het bestuur nog steeds wordt het door de ondernemers voldoende gedragen het plan waarvan het bestuur meent dat het belangrijk, noodzakelijk en redelijk is? We werken nu eerst om met elkaar deze voorvraag beantwoord te krijgen. Dan willen we uiteraard wel tot op zeker detailniveau kunnen zeggen waar het allemaal naar verwachting toe gaat leiden. Dat wordt nu voorbereid. Aarzel niet bij vragen, suggesties en kritiek contact met het bestuur te leggen. Dat wordt mondjesmaat wel gedaan, dat is plezierig.

Verdel balen we uiteraard enorm dat we als bestuur nauwelijks op alle vlakken waar we bezig zijn actief kunnen zijn en dat ook kunnen laten zien. We zijn blij te zien dat alle leden hun lidmaatschap continueren. Juist in onzekere tijden is dat super belangrijk. We rekenen op jullie.

Jullie zullen ook begrepen hebben dat de statutaire jaarvergadering nog niet hielden. Dat gaan we zo snel mogelijk inhalen en ook de verantwoording afleggen over de financiën . Die zijn volgens de penningmeester niet spannend door de lockdown. Enige serieuze-begrote- uitgaaf is de actuele begeleiding van MKB Focus.

Inmiddels zijn op rijksweg 50 de palen voor de camera’s geplaatst. Daar zullen de komende weken camera’s opgehangen worden en dan aangesloten worden.  Bij dat laatste rijzen er wat problemen over beschikbare communicatielijnen maar RW50 is daar volop mee bezig om dat probleem te tackelen.

Revitalisering Spoorlanden

Revitalisering Spoorlanden krijgt nu toch handen en voeten. Op 26 januari is er een online  vergadering geweest waar de plannen toegelicht werden. Over het algemeen zijn de plannen goed ontvangen, al zijn er wel de nodige opmerkingen geplaatst door ondernemers en ICKampen.
De revitalisering is opgeknipt in vier fases.
Onderstaand plaatje geeft daar een duidelijk beeld van.

Spoolanden / Zendijk
Revitaliseringsfases

Fase 1 zal in 2021 uitgevoerd worden. Begin Februari zullen de uitnodigingen voor inschrijving verzonden worden. 31 maart moet de gunning klaar zijn, 12 april worden de contracten van uitvoering getekend. In mei zal detaillering van het ontwerp  op de agenda staan, en in augustus september zal de uitvoering starten om in December 2021 klaar te zijn met deze fase.
Fase 2 staat op de rol voor 2022
Fase 3 staat op de rol voor 2023
Fase 4 staat op de rol voor 2024

Er zal niet alleen een nieuw wegdek komen maar men zal ook kijken naar de fundering van de wegen. Deze zorg is ook gedeeld door een aantal ondernemers en de gemeente heeft beloofd hier goed naar te zullen kijken. Niemand wil straks weer een karrespoor als doorgaande weg. Tevens krijgen de nutsvoorzieningen aandacht en de straatverlichting. De straatverlichting is al wel allemaal LEDverlichting maar de lantaarnpalen staan kriskras op de stoep en staan vaak ook scheef. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de stroomvoorziening en telefoonkabels. Beide netten leveren de nodige problemen op.

Het is de bedoeling dat de Spoorstraat een asfaltweg wordt met een snelheidsbeperking van 50km per uur, De wegen die er op uitkomen zullen van nieuwe klinkers voorzien worden en krijgen een snelheidsbeperking van 30km per uur.
De gemeente geeft aan dat men meer wil vergroenen, zowel in bermen als met erfafscheidingen tussen de weg en een erf. Daar is IC Kampen wat kritisch over, want als het groenonderhoud gebeurt zoals elders op het industrieterrein dan wordt daar niemand blij van. De Gemeente zal wel kwaliteitsdoelen moeten stellen als het groen wordt zodat de zaak niet verwilderd.

Fase 4 is de laatste fase waarbij ook gekeken wordt naar de bestemming van de kop spoorlanden. Met name deze fase is tot nu toe weinig over gezegd maar kan in de toekomst behoorlijke impact krijgen.