Categorie: Camerabewaking

Nieuwsbrief voortgang ondernemersfonds Spoorlanden-Zendijk, december 2021

Nieuwsbrief voortgang ondernemersfonds SpoorlandenZendijk, december 2021

Beste ondernemer,
Enkele weken geleden heeft u een digitale nieuwsbrief van ons ontvangen over de voortgang van het ondernemersfonds op SpoorlandenZendijk. Voor de volledigheid voegen wij deze nieuwsbrief nogmaals toe.
Omdat er bij diverse ondernemers nog onduidelijkheid is over de invoering van de reclamebelasting en de totstandkoming hiervan, willen wij dit graag nog een keer toelichten via een extra nieuwsbrief.

Reclamebelasting en invloed van ondernemers
De gemeenteraad heeft in november besloten dat er reclamebelasting op SpoorlandenZendijk ingevoerd gaat worden. Om te waarborgen dat dit ten goede komt aan de ondernemers, heeft de gemeente als voorwaarde gesteld dat er een opzet zou moeten komen zoals die ook op Haatland te Kampen is opgezet. Dat zette de IC voor een dilemma, omdat er op zeer korte termijn een nieuwe constructie opgezet moest worden om de voortgang te waarborgen. Wij hebben ervoor gekozen deze handschoen op te pakken en de ondernemers SpoorlandenZendijk hierin te helpen. In de vorige nieuwsbrief hebben we u hierover geïnformeerd.
Nieuwe stichting Ondernemersfonds SpoorlandenZendijk
In de afgelopen weken is er vanuit het ICbestuur hard gewerkt om de nieuwe stichting voor het ondernemersfonds op SpoorlandenZendijk verder vorm te geven. Er is tijd nodig om de organisatie en communicatie handen en voeten te geven. Momenteel wordt door de notaris de laatste hand gelegd aan de oprichting van de stichting. Daarbij zullen in eerste instantie drie vertegenwoordigers van ondernemingen op het bedrijventerrein in het bestuur zitting nemen (Henk Wim van den Berg
(makelaardij Van den Berg), Hessel Kok (Brontechnologie), Rogier Verkley (Wezenberg)). We staan er voor open om dit bestuur met twee extra bestuursleden uit te breiden als dit nodig wordt gevonden om de betrokkenheid te vergroten. Helaas is dat op korte termijn nog niet realiseerbaar, aangezien 1 januari 2022 de startdatum is.
Dat de nieuwe stichting operationeel wordt per 1 januari 2022 betekent nog niet dat er gelijk per 1 januari 2022 de belasting wordt geheven. Dit is aan de gemeente Kampen. Er ligt dan ook niet meteen een rekening op uw deurmat. Er zal tussen de nieuwe stichting en het College van B&W eerst nog een uitvoeringsovereenkomst worden afgesloten. Daarna zal in goed overleg de inning van de reclamebelasting door de gemeente worden vormgegeven. Uiteraard wordt u daarvoor tzt geïnformeerd.


ICledenbijeenkomst op 14 februari 2022
De voortgang van de nieuwe stichting willen we in de eerstvolgende ICledenbijeenkomst met u bespreken. De IC onderkent het grote belang om alle ondernemers hierbij zo goed mogelijk te betrekken. Want uiteindelijk is het ondernemersfonds van en voor alle ondernemers op SpoorlandenZendijk. Om de betrokkenheid van de ondernemers bij het ondernemersfonds te vergroten, wil het IC bestuur u zo goed mogelijk informeren. Helaas is het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk op korte termijn als ondernemers fysiek bij elkaar te komen. Desalniettemin hebben we alvast een datum gepland voor een nieuwe ICledenbijeenkomst: op 14 februari 2022 vanaf 16.30 uur bent u van harte welkom. Meer informatie ontvangt u op een later moment.
Om mee te kunnen praten is het wel van belang dat u zich van te voren aanmeldt als lid van de IC Kampen. Dit kan kosteloos als u een reclameuiting aan de gevel heeft en dus reclamebelasting gaat betalen. Aanmelden als lid van de IC Kampen kan via de website www.ickampen.nl. Op de website is hiervoor een speciale pagina aangemaakt om uw aanmelding zo vlot mogelijk te laten verlopen. Als ondernemer kunt u via de ledenbijeenkomsten van de IC vervolgens meepraten over de plannen die voor SpoorlandenZendijk worden uitgevoerd.

Meldt u zich dus aan als lid van de IC!

Voortgang Keurmerk Veilig Ondernemen en camerabeveiliging
Een belangrijk doel van de nieuwe stichting is er samen voor zorgdragen dat het bedrijventerrein schoon, heel en veilig blijft. Ook het Keurmerk Veilig Ondernemen is hier een belangrijk onderdeel van, waarbij gemeente, ondernemers, politie en brandweer nauw met elkaar samenwerken. Zoals u weet, is er op SpoorlandenZendijk reeds een bestaand systeem van camerabewaking. Alle camera’s werken en worden uitgelezen in een Regionale Toezichtsruimte die een directe verbinding heeft met de regionale meldkamer van politie, brandweer en ambulancedienst. Het bestaande camerasysteem zal voor de komende korte termijn worden gecontinueerd. Het nieuwe stichtingbestuur bekijkt in het voorjaar van 2022 op welke wijze de contractafspraken op een zo kostenefficiënte en kwalitatief goede manier kunnen worden verlengd. Uiteraard wordt u hierover verder geïnformeerd. Tijdens de ledenbijeenkomst in februari zullen we u hierover verder berichten.
Tot slot, de nieuwe stichting bevindt zich nog in de opstartfase. De informatie vindt u ook terug op de website www.spoorlandenzendijk.nl. We vragen uw begrip dat de uitwerking enige tijd vergt. Heeft u vragen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen, zodat we u van meer informatie kunnen voorzien. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de IC via www.ickampen.nl

Nieuwsbrief voortgang ondernemersfonds Haatland, december 2021

Nieuwsbrief voortgang ondernemersfonds Haatland, december 2021

Beste ondernemers,
Medio juli jl. bent u door de IC Kampen via een nieuwsbrief geïnformeerd over de stand van zaken in de invoering van een ondernemersfonds op Haatland. Op 11 november jl. heeft de gemeenteraad van Kampen een reclamebelastingverordening vastgesteld voor de invoering van een ondernemersfonds op het bedrijventerrein Haatland. Daarmee kan per 1 januari 2022 de invoering van het fonds op Haatland worden geëffectueerd.
In het kader van de vormgeving van het ondernemersfonds voor het bedrijventerrein Haatland, zijn verdere afspraken gemaakt over de manier waarop de betrokkenheid van de ondernemers bij het fonds wordt ingevuld:
1. De Industriële Club Kampen is de ondernemersvereniging voor alle bedrijven in de gemeente Kampen, dus ook voor de bedrijven op Spoorlanden, Zendijk en Haatland.
2. Voor het ondernemersfonds op Haatland wordt een aparte stichting opgericht die zich gaat bezighouden met het beheer van het ondernemersfonds.
3. Om de betrokkenheid van de ondernemers te borgen, wordt statutair geregeld dat het bestuur van de nieuwe stichting wordt voorgedragen uit de IC. Voor de ondernemers op Haatland die reclamebelasting gaan betalen, betekent dit dat men kosteloos lid kan worden van de IC Kampen.
Via de ledenvergadering van de IC kan elke ondernemer vervolgens meepraten over de plannen van beide stichtingen. Het stichtingsbestuur van de nieuwe stichting wordt voorgedragen vanuit het ICbestuur en zal voor de meerderheid bestaan uit vertegenwoordigers van ondernemingen die reclamebelasting betalen op Haatland en die lid zijn van de IC. Daarmee vormt de IC als ondernemersvereniging de voeding voor de nieuwe stichting.

Stand van zaken
In de afgelopen weken is er vanuit het ICbestuur hard gewerkt om de nieuwe stichting voor het ondernemersfonds op Haatland verder vorm te geven. Er is namelijk enige tijd nodig om de organisatie en communicatie handen en voeten te geven. In het nieuwe stichtingsbestuur gaan in eerste instantie drie ondernemers van het bedrijventerrein zitting nemen, namelijk Jan van Wendel, Willem van der Haven en Hans Vermeer.

Vanuit de IC wordt het grote belang onderkend om alle ondernemers hierbij zo goed mogelijk te betrekken. Want uiteindelijk is het ondernemersfonds van en voor alle ondernemers op Haatland. Om deze betrokkenheid van de ondernemers bij het ondernemersfonds te vergroten wil het ICbestuur u zo goed mogelijk informeren. Helaas is het vanwege de  coronamaatregelen niet mogelijk op korte termijn als ondernemers fysiek bij elkaar te komen. Desalniettemin hebben we alvast een datum gepland voor een nieuwe ICledenbijeenkomst: op 14 februari 2022 vanaf 16.30 uur bent u van harte welkom. Meer informatie ontvangt u op een later moment.

Wel is van belang dat u zich van tevoren aanmeldt als lid van de IC Kampen: dit kan kosteloos als u reclamebelasting gaat betalen en via de website van de IC: www.ickampen.nl. Op de website is hiervoor een speciale pagina aangemaakt om uw aanmelding zo vlot mogelijk te laten verlopen. Als ondernemer kunt u via de ledenbijeenkomsten van de IC vervolgens meepraten over de plannen die voor Haatland worden uitgevoerd. Bent u nog geen lid van de IC, meld u zich dan aan!
De nieuwe stichting gaat met de gemeente de afspraken voor het ondernemersfonds vastleggen in een uitvoeringsovereenkomst. Vanaf begin volgend jaar kan de stichting dan operationeel aan de slag.

gaan met zaken als de uitwerking van een cameraplan en het verbeteren van het groenbeheer op Haatland in samenspraak met de gemeente. Uiteraard houden we u op de hoogte van de voortgang hierin.
Tot slot, de nieuwe stichting bevindt zich nog in de opstartfase. We vragen uw begrip dat de uitwerking enige tijd vergt. Mocht u nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen, zodat we u hopelijk van meer informatie kunnen voorzien. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de IC via www.ickampen.nl

Inloopavond Camerabewaking

Inloopbijeenkomst camerabewaking

Op 5 juli, tussen 17:00 en 19:00 uur organiseert De Industrieclub een inloopbijeenkomst bij bouwbedrijf de Gilden aan de Kraanvogelweg 2 in Kampen, waar uitleg gegeven wordt over het ondernemersfonds en de gestelde doelen.
De avond wordt toegankelijk voor alle ondernemers van Haatland. Men hoeft geen lid te zijn van IC. Zegt het voort!
Er wordt ook huis aan huis op Haatland een uitnodiging verspreid.
Iedereen kan zich aanmelden op de website van IC.
Komt allen want het gaat over veiligheid en geld!

Ondernemersfonds Camerabewaking

Ondernemersfonds industrieterrein Haatland Kampen
IC Kampen maakt goede vorderingen als het gaat over de camerabewaking. Zoals bekend wordt reclamebelasting ingezet om de aanschaf en exploitatie van de camera’s te financieren.
Onderstaande tekst wordt ook als flyer samen met een uitnodiging  bezorgd bij elke ondernemer op haatland. En er is een inloopavond gepland op 5 juli in de kantine van Bouwbedrijf de Gilden.

Prioriteit heeft camerabewaking

 • Veiligheid verhogend
 • Schade beperkend
 • Beter vestigingsklimaat

Het kost wat maar de rebate is beter.
De Industriële Club Kampen heeft plannen uitgewerkt voor het opzetten van een ondernemersfonds op industrieterrein Haatland in Kampen wat in eerste instantie de camerabewaking financiert In deze flyer leggen we u graag uit met welke doelen we dit doen. U krijgt duidelijkheid over wat we willen doen, wat het u kost en liever: wat het u oplevert!
Wie zijn wij?
De Industriële Club Kampen is een samenwerkingsverband van en voor álle ondernemers in Kampen. In het bestuur zitten ondernemers uit Kampen die ook mede gevestigd zijn op het industrieterrein Haatland. Meer informatie over de IC Kampen is te vinden op www.ickampen.nl
Wat willen we bereiken?
Het doel van de IC Kampen is door middel van een ondernemersfonds de kwaliteit van het industrieterrein Haatland te versterken en (kosten)voordelen voor ondernemers te realiseren.
We hebben daarvoor de belangrijkste speerpunten op een rij gezet die we willen oppakken:

 •  Samen met bedrijven en gemeente werken aan een kwalitatief hoogwaardig en veilig industrieterrein;
 • Tegengaan verpaupering en inzetten op waardebehoud en waardestijging van bedrijfspanden;
 • Goede bereikbaarheid en parkeersituatie op Haatland;
 • Aanspreekpunt en gesprekspartner zijn van de gemeente Kampen voor alle ontwikkelingen op het industrieterrein, zodat het beheer en onderhoud op het industrieterrein op orde blijft;
 • Bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de bedrijven;
 • Onderling uitwisselen van informatie;
 • Het zorgen voor een goede interne en externe communicatie.

Wat zijn de actiepunten voor 2022-2026 en wat levert het u op?

 • Er vinden te veel inbraken op Haatland plaats en er is groeiende criminaliteit. De schade is groot. Prioriteit heeft daarom het opzetten van een volwaardig camerabeveiligingsysteem op het industrieterrein Haatland, zodat het industrieterrein veilig blijft en alle bedrijven hiervan profiteren. Dit wordt in aanvulling op de camerabeveiliging op bedrijventerrein RW50 uitgewerkt, waardoor een sluitend camerasysteem voor het hele gebied ontstaat.
 • Uitvoering project Keurmerk Veilig Ondernemen, waarbij door een periodieke dag- en avondschouw op het industrieterrein de veiligheid van hetbedrijventerrein wordt gemonitord. Knelpunten in onderhoud, verlichting of (verkeers)veiligheid en parkeren worden periodiek in kaart gebracht en in overleg aangepakt. Hiervoor wordt elke drie jaar een actieplan opgesteld in samenwerking met politie, brandweer en gemeente.
 • In een later stadium willen we afspraken maken met de gemeente over extra groenonderhoud en beheer van het industrieterrein Haatland. De verrommeling op Haatland wordt tegengegaan. Hierbij wordt dan extra budget vanuit het ondernemersfonds gereserveerd om de kwaliteit van het (basis)onderhoud te verhogen. Hierin wordt de samenwerking gezocht met Impact Kampen (meer ogen/oren op het industrieterrein).
 • Een periodieke nieuwsbrief en een website met actuele informatie voor bedrijven en toegang tot belangrijke contactgegevens in geval van nood, zie www.ickampen.nl

Hoe werkt het en wat kost het?
Om dit te financieren wordt een ondernemersfonds opgericht door de invoering van de reclamebelasting. Dat klinkt als een belasting maar is feitelijk geld van de ondernemers die dit weer inzetten voor hun beveiliging.
Daarmee kan de stichting vijf jaar lang een vuist maken om het bedrijventerrein op de kaart te zetten. Op veel bedrijventerreinen is zo’n fonds ook al succesvol ingevoerd (bijvoorbeeld Hessenpoort
Zwolle). Ook op bedrijventerrein Spoorlanden/Zendijk in IJsselmuiden wordt momenteel hieraan gewerkt.
Elke ondernemer op het industrieterrein draagt als gebruiker van zijn of haar pand via een vaste bijdrage een eigen steentje hieraan bij. Deze bijdrage is gekoppeld aan de WOZ-waarde van uw bedrijfspand (zie tabel 1) en de reclame-uiting die zichtbaar vanaf de weg aanwezig is. Vervolgens wordt deze bijdrage door de gemeente geïnd. De geïnde reclamebelastingbijdrage wordt vervolgens aan de IC Kampen overgemaakt die het weer besteedt aan de camerabewaking.
Het is en blijft dus geld van en voor ondernemers! Iedereen betaalt en profiteert dus mee!
Vanwege de moeilijke economische omstandigheden als gevolg van de coronacrisis, is voor de periode 2022-2026 ervoor gekozen de tarieven zo laag mogelijk te houden en de bijdragen zo eerlijk mogelijk te verdelen over de aanwezige bedrijven op het industrieterrein. Hierdoor worden de tarieven zoals hieronder aangegeven.
Onderstaande tarieven zijn de tarieven volgens de laatste herberekening (09-06-2021) De tarieven die in “de ondernemer” zijn of worden gepubliceerd zijn dus achterhaald.

Reclamebijdrage voor elke ondernemer

WOZ-waarde pand
(in EUR)
reclamebijdrage ondernemer
per jaar
0-250.000   499 EUR
250.001-500.000   599 EUR
500.001-750.000   799 EUR
750.001-1.000.000   999 EUR
1.000.001-1.500.000 1300 EUR
1.500.001-2.000.000 1800 EUR
Meer dan 2.000.000 2400 EUR

Wilt u meer informatie over de begroting mail dan even naar penningmeester@ickampen.nl en u krijgt een exemplaar toegezonden.
Wat betekent dit voor de contributie aan de IC Kampen?
Voor ondernemers die op het industrieterrein Haatland zijn gevestigd komt de contributie van 175 EUR per jaar te vervallen.
Tegenover de ondernemersbijdrage staan bovendien kostenvoordelen voor elke ondernemer: u kunt uw bijdrage terugverdienen, doordat de IC Kampen de beveiliging van de bedrijven (camerabeveiliging) gaat betalen en er kostenvoordelen te behalen zijn met
korting op verzekeringspremies en de collectieve inkoop van bijvoorbeeld energie.  Gebruik maken van collectieve inkoop is uiteraard niet verplicht. Dat beslist u zelf.
Hoe verder?
De hierboven beschreven plannen zullen ook door de gemeente Kampen goedgekeurd moeten worden. Daartoe zullen door het College van B&W en de gemeenteraad in het najaar van 2021 besluiten genomen worden. Streven is dan om per 1 januari 2022 van start te kunnen gaan.
Meer informatie?
Zie www.ickampen.nl of neem contact op met het secretariaat van de IC via info@ickampen.nl
Wij rekenen op uw steun, maar we willen graag uw mening hierover horen tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 5 juli a.s. tussen 17.00-19.00 uur. Locatie De Gilden, Kraanvogelweg 2.  Komt allen want het gaat over geld en veiligheid!!!

IC Kampen is bezig met het opzetten van een BIZ

IC Kampen is bezig met het opzetten van een BIZ om camerabewaking mogelijk te maken op het industrieterrein Haatland/Rijksweg 50

Om hieraan handen en voeten te geven zijn investeringen nodig, en dienen de kosten gedragen te worden door de ondernemers van die industrie terreinen. Hiervoor is een BIZ (Bedrijfs Investerings Zone) nodig.

De BIZ kan ook vorm krijgen door het innen van reclamebelasting. IC heeft de afgelopen 3 jren veel energie en tijd geinvesteerd in de keuze voor BIZ of toch Reclamebelasting. In beide gevallen is de hulp en medewerking van e Gemeente vereist. De contacten zijn goed met de Gemeente, maar voor ht opzetten hiervan hoeven we niet te rekenen op financiele steun van de Gemeente. Mede daardoor gaat op dit moment de voorkeur uit naar de Reclamebelasting variant. Hierdoo is ht wel mogelijk dat er “freeriders” kunnen ontstaan, maar dan is niet een hele dure en tijdrovende draagvlakmeting nodig voor de opzet van dit geheel.

Het bestuur is op dit moment concreet bezig om een finaal besluit te nemen over de manier waarop we het gaan doen.