Haatland

Speerpunten meerjarenplan 2020-2024 Haatland 

 1. Sterke ondernemersorganisatie neerzetten voor alle bedrijven op Haatland:
  1. Professionele belangenbehartiging en gesprekspartner voor gemeente en provincie (parkmanagement). Deze belangenbehartiging richt zich op alle aspecten die van belang zijn voor de bedrijven op Haatland (onderhoud, bereikbaarheid/parkeren,., enz.)
  1. Convenantafspraken met gemeente over reclamebelasting, rol gemeente op Haatland en aanpak belangrijke knelpunten (aanpak georganiseerde criminaliteit, handhaving, integrale aanpak verbetering parkeren).
 • Samen werken aan schoon, heel en veilig bedrijventerrein:
  • Grootste knelpunten t.a.v. verrommeling op Haatland aanpakken: schouw organiseren en vertalen naar korte termijn-actielijst in samenwerking met gemeente en Impact (bijv. Gildenstraat).
  • Afspraken met gemeente over goed onderhoud en beheer. Overdracht groenonderhoudbudget naar IC, samenwerkingsafspraken gemeente/Impact maken.
  • KVO voortzetten (verzekeringskorting), samenwerking ondernemers-gemeentepolitie-brandweer.
  • Aanpak criminaliteit, diefstal en overlast door uitwerken mogelijkheden Camerabeveiliging op Haatland. Reserveren in begroting voor investering en exploitatie voor beveiliging entrees (permanente camera-uitlezen i.c.m. beperkte surveillance/alarmopvolging).
  • Voorlichting voor bedrijven organiseren over preventie aanpak georganiseerde criminaliteit (hennepkwekerijen, cybercriminaliteit, malafide ondernemers, enz.)
  • Aanpak illegale detailhandel op Haatland.
 • In overleg met gemeente en provincie/HMO tegengaan verpaupering op Haatland en samen werken aan waardebehoud en waardestijging van de bedrijfspanden:
  • Samen met de gemeente en pandeigenaren worden knelpunten op verouderde delen van het bedrijventerrein Haatland geïnventariseerd. Vervolgens wordt samen een strategieaanpak geformuleerd om de kwaliteit van deze gebieden te verbeteren. Actualisering bestemmingsplan om gebruiksmogelijkheden van panden voor de toekomst te verbeteren (waardecreatie). Waar mogelijk expertise van en samenwerking met HMO zoeken.
  • Om de waarde en verkoopbaarheid van bedrijfspanden ook voor de toekomst te behouden is belangrijk om bestaande bedrijfspanden qua energielabel waar nodig te verbeteren. Hiertoe kunnen ondernemers en pandeigenaren worden voorgelicht en subsidiemogelijkheden worden aangeboden. 
  • In het kader van verdere waardeverbetering en een aantrekkelijk bedrijventerrein worden samen met de gemeente de mogelijkheden in kaart gebracht om Haatland ook voor de toekomst klimaatbestendig te houden (tegengaan wateroverlast, aanpak hittestress, vergroening bedrijfslocaties), 
 • Onderlinge samenwerking en saamhorigheid bedrijven op Haatland stimuleren:
  • Kennisuitwisseling op themavraagstukken (bijv techniek/onderwijs, personeelsharing, verduurzaming vastgoed, enz)
  • Informele ondernemersbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken
  • Samenwerking met andere ondernemersorganisaties in Kampen 
  • Communicatie naar ondernemers via nieuwsbrieven, whatsapp-groep KVO, website.
 • Sterk inzetten op betere bereikbaarheid en parkeersituatie op Haatland:

   Gezamenlijke aanpak met gemeente van de parkeerproblematiek: in kaart brengen grootste knelpunten, maatwerkoplossingen per bedrijf. 

Aanpak overlast vrachtwagensparkeren (locatieonderzoek gemeente/provincie, handhaving gemeente)

Onderzoek verbetermogelijkheden openbaar vervoer

Doorstroming verkeer op en rondom Haatland optimaliseren, fietsverkeer voldoende ruimte geven

 • Aanbieden collectieve kostenbesparingen voor bedrijven (ter compensatie van de reclamebelasting): 
  • Collectieve energieinkoop levert 15-20% lagere energierekening op.
  • Collectieve surveillance en camerabeveiliging op Haatland levert lagere premie op.
  • Collectieve aanschaf zonnepanelen nader onderzoeken icm subsidiemogelijkheden
 • Financiële vertaling van bovenstaande ambities naar reclamebelasting voor Haatland: financiële solidariteit door een gestaffelde financiële bijdrage van alle bedrijven.
  • Ondernemersfonds nodig van ca…(nader te bepalen in begrotingsopzet)
  • Bijdrage per ondernemer nader te bepalen.
  • Gemeentelijk commitment en eventuele bijdrage nader af te spreken (convenant)