Categorie: Vergader verslagen

Algemene ledenvergadering 2019

Op 10-12-2019 hield ICKampen zijn algemene ledenvergadering.

De vergadering werd gehouden bij Broekhuizen Keukens, in IJsselmuiden, waar we gebruik mochten maken van de prachtige zaal met een goede catering van van Lente uit IJsselmuiden. Nadat we een rondleiding kregen door de eigenaar mochten wij onze vergadering houden. Ook wethouder Meijering was van de partij en heeft aangegeven dat de gemeente ook graag samenwerkt met de IC om eens te kijken naar leegstaande panden, verpaupering enz. Hij gaf aan dat de gemeente niet zit te springen om dit soort activiteiten maar wil toch gezamenlijk kijken naar deze problematiek.

Er werd uitleggegeven over de onderwerpen waar wij mee bezig zijn zoals:

Camerabewaking, KVO Veilig ondernemen, Noaberschap, Energietransitie, Haringparty, en ondernemersfonds / parkmanagement.

Uit de enquete die in de vorige vergadering is gehouden kwamen onderstaande zaken naar voren.

Hoofddoel: inzetten op waardebehoud en kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen, stimuleren vestigingsklimaat , Tegengaan verpaupering bedrijfspanden, meer bestemmingsplanmogelijkheden voor andere functies (bijv. zakelijke dienstverlening), Goede infrastructuur, aanpak parkeerproblemen, Aanpak verpaupering/verrommeling openbaar gebied ,Beter onderhoud, budget groenonderhoud naar IC, Veiligheid op bedrijventerrein: KVO en camerabeveiliging, Kostenvoordelen organiseren: collectieve energie-inkoop en zonnepanelen, Sterk ondernemerscollectief en ondernemersfonds,Fonds om panden op te kopen en te slopen voor nieuwe uitgifte (zolang er geen nieuwe industrieterreinen zijn)

Alles met elkaar is er kennelijk nogal wat wat aandacht vraagt.

Daarnaast hadden we natuurlijk ook onze verplichte nummers als begroting en resultaat van de afgelopen twee jaar. De kaskommissie werd desgevraagd naar de boeken en deze werden in orde bevonden.

Jan van Wendel is gekozen tot penningmeester en zal vanaf heden de financiële paragraaf voor zijn rekening nemen.

Aan het eind van het officiële gedeelte stond er een heerlijk stamppot buffet voor ons klaar. en kon er nog genetwerkt worden.

Verslag vergadering Gemeenthuis 17 oktober

Verslag overleg ondernemers-wethouder economische zaken c.s. op 17 oktober 2019 op het stadhuis

Het bestuur van IC Kampen is door de gemeente uitgenodigd om een gesprek te voeren over de door het college voorgestelde verhoging OZB voor alle onroerende zaken in Kampen niet zijnde woningen. Het gesprek had een open structuur zonder agenda. De mogelijkheid werd gegeven om te zeggen wat er gezegd moest worden en met name was ook de bedoeling om naar elkaars argumenten te luisteren.

In de vergadering bleek weinig begrip te bestaan voor de voorgenomen verhoging van de OZB. Als moet worden vastgesteld dat er tekorten zijn dan moet je als gemeente niet in hoofdzaak kijken naar de mogelijkheid om belastingen te verhogen maar moet je het zoeken bij de oorzaak van die tekorten, wat je moet indammen en waar je de schade dus moet repareren. Ondernemers zijn er onvoldoende van overtuigd dat het lek gedicht is. Wij hebben als bestuur van IC aangegeven dat de gemeente paal en perk moet stellen aan de 240 zorgaanbieders die in de gemeente Kampen actief blijken, met name in de jeugdzorg. De wethouder is het advies meegegeven om de zorgaanbieders tegen het licht te houden in strafrechtelijke zin bij justitie omdat het vermoeden bestaat dat op grote schaal geld wordt witgewassen, met medeplichtigheid van de gemeente dan dus. Hier zijn miljoenen mee gemoeid. Hier ligt het probleem. Daar moet wat aan gedaan worden. In andere gemeenten is beleid ontwikkeld waarbij harde eisen worden gesteld dat een zorgaanbieder integer moet zijn. Hier heeft de gemeente Kampen dus kennelijk steken laten vallen. Iedereen is zomaar toegelaten als zorgaanbieder. Namens de gemeente is in het gesprek wel aangegeven dat de ambtenaren nu bezig zijn om het aantal zorglocaties te bevriezen.

De ondernemers hebben de gemeente gevraagd wat er waar is van het gerucht dat de gemeente auto’s verstrekt aan mensen die gebruikmaken van de Participatiewet, en dat er dus auto’s worden verstrekt als een inwoner meent niet op het werk te kunnen komen vanwege de reisafstand. De gemeente bevestigde dat hiervan gebruik wordt gemaakt. De ondernemers zien dit als misbruik; dit is dweilen met de kraan open. Mensen in de bijstand hebben geen geld om een auto te onderhouden. Daarvoor zullen ze dan makkelijk weer bij de gemeente Kampen kennelijk kunnen aankloppen. De ondernemers hebben het college geadviseerd te stoppen om op deze manier mensen aan het werk te helpen. Daar kan dus à la minute fors worden bezuinigd.

Daarnaast kwam ook aan de orde dat ondernemers euro’s maar één keer kunnen uitgeven en dat er bij de ondernemers grote zorgen bestaan dat ondernemers het sponsorbudget gaan bijstellen naar beneden. Grote evenementen dreigen door verhoging van de OZB sponsoren kwijt te raken, terwijl de gemeente naar de ondernemers toe al zo benadrukt dat op cultuur en sport en spel aanzienlijk ook wordt bezuinigd. De ondernemers hebben de gemeente gewaarschuwd voor deze gevolgen. De afvaardiging heeft de zorgen aangehoord, maar kennelijk wordt er niets mee gedaan. Als ondernemers hun sponsorbijdragen stoppen zullen evenementen niet kunnen worden gehouden en kan het zijn dat verenigingen ermee stoppen. Dit zou weleens een veel groter negatieve impact op de bevolking kunnen hebben dan de relatief gering aantal ondernemers die nu zwaar de dupe worden van falend gemeentebeleid.

Ter tafel is gekomen het rapport van Berenschot waarin staat gedrukt dat 8 ton kan worden bezuinigd door beter samen te werken met partijen als IMpact. Dit advies is nooit opgevolgd. Wanneer bijvoorbeeld IMpact handen en voeten mag geven aan de Zorgwet en aan de Participatiewet is daar volgens de berekening 5 fte personeel voor nodig. Op het stadhuis lopen er nu 15 rond. Ook hier kan dus met gemak een half miljoen worden bezuinigd, terwijl het ook aannemelijk is dat er een kwaliteits- en kwantiteitsverbetering uit voortkomt.

De ondernemers hebben de gemeente de vraag gesteld waarom de voorgenomen OZB-verhoging van 48% niet nu al eenmalig is. De gemeente stelt dat het lek boven water is en dat het tekort dat nu is ontstaan dus eenmalig is, dus mogen we van de gemeente verwachten de toezegging dat de exorbitante OZB-stijging (150%!) in 2021 eraf gaat. Wethouder Geert Meijering heeft geen enkele toezegging gedaan.

Leegstand van winkels in de binnenstad is een probleem, zo kwam ook ter tafel. Zeker met het aanstaande OZB-beleid van de gemeente is het niet reëel ervan uit te gaan dat leegstand een halt wordt toegeroepen. Kortom, ondernemers zijn geschokt en buitengewoon teleurgesteld.

Schrikbarend verhaal van de gemeente op informele bijeenkomst van 24 september 2019.

Op dinsdag 24 september organiseerden wij als industrieclub een informele bijeenkomst in Bar & Restaurant At Sea aan de Drontermeerdijk in Dronten .

Daar kwamen de nodige leden op af, maar ook niet leden mochten aanschuiven. De ondernemers die kwamen naar deze bijeenkomst kwamen misschien niet in de laatste plaats omdat de gemeente een heel slecht voornemen heeft met ons als ondernemers. De gemeente is van zin de OZB met maar liefst 48% te verhogen, en dat nadat de OZB in de vorige twee jaren ook al met twee maal 7% verhoogd is. Dit begint wat op willekeur te lijken.

Wethouder Geert Meijering, van Economische Zaken, was ook naar deze vergadering gekomen, wat op zich in hem te prijzen is. Echter de wethouder had weinig goed nieuws voor ons. De wethouder gaf eerst uitleg over de ontstane tekorten en de reden om te bezuinigen en om belastingen te verhogen. “Iedereen zal hier iets van merken” gaf de wethouder aan.

Vanuit de zaal was de kritiek niet mals, en er was weinig compassie als het ging over de gekozen oplossingen die de wethouder ons voorhield. Dit voorstel van 48% verhoging wordt dan ook door geen enkele ondernemer gesteund, en het gevoel als ondernemer van de gemeente Kampen wordt er niet beter op. Het komt er op neer dat de ondernemer moet bloeden voor kostenoverschrijdingen voortkomend uit de zorg.

Daarna gaven Willem van der Haven en Leo Hoksbergen uitleg over het ondernemersfonds wat Industrie Club Kampen wil oprichten, om middels reclamebelasting fondsen te werven voor camerabewaking. Het geld wat betaald wordt aan dit fonds is en blijft van de ondernemers en hier hebben en houden de ondernemers inspraak in over de besteding van deze gelden. Hier was slechts één opmerking vanuit de zaal waarom dit nu moest en wat de daar mee moeten. Het lijkt er op dat dit gedragen wordt. Iedereen kon een formulier invullen met zijn wensen waarvoor dit fonds ook voor gebruikt kon worden. In een volgende bijeenkomst zal dit weer aan de orde komen.

We vergaderden niet alleen er stond ook een heerlijk diner klaar waar ruimschoots van gebruik is gemaakt.

Al met al weer een nuttige avond met mooie interactie, maar wel met een hele dikke zwarte rand.