Laatste nieuws

Bedrijventerreinen Haatland, Melmerpark en Rijksweg 50 behouden het Keurmerk Veilig Ondernemen

Bedrijventerreinen Haatland, Melmerpark en Rijksweg 50 behouden het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit werd vanochtend duidelijk tijdens de audit door certificeringsinstantie KIWA. Het nieuwe certificaat is de komende drie jaar geldig. De officiële uitreiking volgt binnenkort.

Het Keurmerk heeft zich bewezen als een effectief instrument om samen te werken aan de veiligheid van de bedrijventerreinen en daarom wilden de samenwerkende partijen graag het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen “Continue Samenwerken” behouden.

Vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politie IJsselland, veiligheidsregio IJsselland, IC Kampen, Parkmanagement Melmerpark, Parkmanagement Rijksweg 50 en ondernemers hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan de veiligheid op de bedrijventerreinen. Hierbij kunt u denken aan het realiseren van cameratoezicht (Rijksweg 50), verbeteren van de brandveiligheid, verkeersveiligheid, onderhoud en verlichting, maar ook aan het structureel bespreken van de incidentencijfers met politie en brandweer.

‘De samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en ondernemers vormt de basis voor toekenning van dit keurmerk. Tijdens de audit door het KIWA werd duidelijk dat veel zaken op de bedrijventerreinen al goed georganiseerd zijn’, aldus parkmanager Gerdi de Vries. Jan van Wendel, bestuurslid IC Kampen vult aan, ‘De samenwerking door middel van het KVO zorgt ervoor dat we belangrijke zaken borgen en dat we structureel met alle veiligheidspartners om tafel zitten. Samen houden wij elkaar scherp als het gaat om de veiligheid op de bedrijventerreinen en KVO vormt een mooie basis om straks camerabeveiliging op Haatland te realiseren.’

De auditor van het KIWA heeft de werkgroep niet alleen beoordeeld op de samenwerking en resultaten in de afgelopen drie jaar. De werkgroep heeft ook een nieuw plan van aanpak opgesteld met maatregelen voor de komende drie jaar. De veiligheidsanalyse, bestaande uit o.a. een veiligheidsenquête, dagschouw, nachtschouw en het bespreken van de incidentencijfers, vormden de basis voor dit nieuwe plan van aanpak. De auditor complimenteerde de werkgroep met de stukken en met name de veiligheidsmonitor was een echte ‘eyeopener’.

De gezamenlijk opgestelde maatregelen worden de komende drie jaar uitgevoerd en geëvalueerd om de veiligheid op de bedrijventerreinen te behouden en/of te verbeteren.

Verlenging KVO certificering RW-50, Haatland en Melmerpark

Resultaten KVO veiligheidsenquête bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen Haatland, RW50 en Melmerpark hebben het certificaat ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’.  Vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politie IJsselland, veiligheidsregio IJsselland en ondernemers(vertegenwoordigers) zetten zich ervoor in om het Keurmerk te behouden.

Om het certificaat te behouden is het proces tot hercertificering opgestart. De werkgroep heeft informatie verzameld over de veiligheidssituatie op de bedrijventerreinen. Hierbij kunt u denken aan het opvragen van de incidentencijfers bij de politie en brandweer en het uitvoeren van een schouw (met gemeente, politie en brandweer) op de bedrijventerreinen. Ook heeft de werkgroep de ondernemers  om input gevraagd over de veiligheidssituatie op de bedrijventerreinen.

Uitslagen gepresenteerd in een veiligheidsmonitor
De resultaten van dit onderzoek zijn per bedrijventerrein in een infographic weergegeven. De aanbevelingen (tips waarmee het bedrijventerrein veiliger gemaakt kan worden) zijn verwerkt in het nieuwe plan van aanpak met maatregelen voor de komende 3 jaar.

Bekijk hier de veiligheidsmonitor van uw bedrijventerrein:

Haatland
RW50
Melmerpark

Audit door het KIWA
Dinsdag 12 juli vindt de audit door certificeringsinstantie KIWA plaats. De auditor neemt dan het plan van aanpak met de KVO werkgroep door.Bij een positief resultaat behouden de bedrijventerreinen het KVO certificaat tot 2025.

Verlenging certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen

Verlenging certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen

 

De bedrijventerreinen Haatland, Melmerpark en Rijksweg 50 hebben het certificaat ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’, maar dit Keurmerk loopt binnenkort af.

Daarom is door de werkgroep het proces tot hercertificering opgestart met een enquête.

Met de werkgroep stellen we de komende periode een nieuw plan van aanpak op. In dit plan van aanpak worden maatregelen voor de komende 3 jaar opgenomen om de bedrijventerreinen veiliger te maken. De veiligheidsanalyse (o.a. schouw, incidentencijfers en enquête) dient als belangrijke input voor dit nieuwe plan van aanpak.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers deze enquête invullen, want voor hercertificering is een verplichte responseis per gebied vastgesteld. Zouden jullie daarom bijgevoegde oproep willen verspreiden naar jullie achterban en op jullie website willen plaatsen?

P.S.: KVO icm cameratoezicht levert extra verzekeringsvoordeel op. Het is daarom extra belangrijk dat KVO voor deze gebieden behouden blijft

Wil u daarom de enquête invullen.

Onderzoek Duurzame Havenontwikkeling Port of Zwolle (POZ)

Onderzoek Duurzame Havenontwikkeling Port of Zwolle (POZ)

Regio Zwolle groeit uit tot de vierde economische topregio van Nederland; een sociaal sterke, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige regio. De havenregio Port of Zwolle speelt daarbij een cruciale rol, nu en in de toekomst. Port of Zwolle wil zich daarin ontwikkelen als logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid.
In dat kader hebben we onderzoek laten uitvoeren naar de kansen, bedreigingen, haalbaarheid en potentie van die ontwikkeling. Het rapport brengt de veranderopgave in beeld die er op het gebied van de transities qua energie, bouw en voedsel ligt voor onze havens, bedrijven en alle daarbij betrokken organisaties.
De uitkomsten van het onderzoek willen we de komende tijd graag met jullie bespreken. Om te horen wat jullie vinden van de verkregen inzichten. Deze inbreng wordt meegenomen in een bestuurlijke afweging ten aanzien van het rapport en het daarin neergelegde handelingsperspectief. Dit bestuurlijk advies zal in het najaar in de vorm van een Position Paper worden aangeboden aan de drie gemeentelijke colleges en gemeenteraden.
Ter voorbereiding van de eerste besprekingen sturen we jullie hierbij het onderzoeksrapport ‘Duurzame Havenontwikkeling Port of Zwolle’ (d.d. 20APR2022) van het onderzoeksconsortium Stec Groep, New Economy, Panteia & Defacto.
We nodigen jullie van harte uit met ons in gesprek te gaan over het onderzoeksrapport en jullie bevindingen ten aanzien van dit rapport. Geïnteresseerd geraakt? Dan vragen we jullie dit door te geven aan onze projectsecretaris dhr. A. Slegten via A.Slegten@zwolle.nl.

 

Namens en via het bestuur.

Haring Party

Op woensdag 15 juni a.s. organiseren wij als IC Kampen vanaf 16:00 tot 19:00 uur weer een Haringparty.

Als lid van de IC wordt u hiervoor maximaal 2 gratis kaarten aangeboden. Om hier gebruik van te maken dient u zich aan te melden. Geef dan even uw naam en adres op waarna wij u de kaarten toesturen.

Het is ook mogelijk om meerdere kaarten te kopen, meldt dat even in de mail.

Voor € 200,- exclusief BTW ontvangt u 5 kaarten en wordt uw logo vermeld op een banner tijdens de Haringparty.

Voor een hapje, drankje en de “Hollandse Nieuwe” wordt uiteraard gezorgd.

Tijdens de Haringparty zal er traditiegetrouw een veiling van tonnetjes haring plaatsvinden voor een nader te bepalen goed doel.

Graag tot 15 juni!

Nieuwsbrief voortgang ondernemersfonds Spoorlanden-Zendijk, december 2021

Nieuwsbrief voortgang ondernemersfonds SpoorlandenZendijk, december 2021

Beste ondernemer,
Enkele weken geleden heeft u een digitale nieuwsbrief van ons ontvangen over de voortgang van het ondernemersfonds op SpoorlandenZendijk. Voor de volledigheid voegen wij deze nieuwsbrief nogmaals toe.
Omdat er bij diverse ondernemers nog onduidelijkheid is over de invoering van de reclamebelasting en de totstandkoming hiervan, willen wij dit graag nog een keer toelichten via een extra nieuwsbrief.

Reclamebelasting en invloed van ondernemers
De gemeenteraad heeft in november besloten dat er reclamebelasting op SpoorlandenZendijk ingevoerd gaat worden. Om te waarborgen dat dit ten goede komt aan de ondernemers, heeft de gemeente als voorwaarde gesteld dat er een opzet zou moeten komen zoals die ook op Haatland te Kampen is opgezet. Dat zette de IC voor een dilemma, omdat er op zeer korte termijn een nieuwe constructie opgezet moest worden om de voortgang te waarborgen. Wij hebben ervoor gekozen deze handschoen op te pakken en de ondernemers SpoorlandenZendijk hierin te helpen. In de vorige nieuwsbrief hebben we u hierover geïnformeerd.
Nieuwe stichting Ondernemersfonds SpoorlandenZendijk
In de afgelopen weken is er vanuit het ICbestuur hard gewerkt om de nieuwe stichting voor het ondernemersfonds op SpoorlandenZendijk verder vorm te geven. Er is tijd nodig om de organisatie en communicatie handen en voeten te geven. Momenteel wordt door de notaris de laatste hand gelegd aan de oprichting van de stichting. Daarbij zullen in eerste instantie drie vertegenwoordigers van ondernemingen op het bedrijventerrein in het bestuur zitting nemen (Henk Wim van den Berg
(makelaardij Van den Berg), Hessel Kok (Brontechnologie), Rogier Verkley (Wezenberg)). We staan er voor open om dit bestuur met twee extra bestuursleden uit te breiden als dit nodig wordt gevonden om de betrokkenheid te vergroten. Helaas is dat op korte termijn nog niet realiseerbaar, aangezien 1 januari 2022 de startdatum is.
Dat de nieuwe stichting operationeel wordt per 1 januari 2022 betekent nog niet dat er gelijk per 1 januari 2022 de belasting wordt geheven. Dit is aan de gemeente Kampen. Er ligt dan ook niet meteen een rekening op uw deurmat. Er zal tussen de nieuwe stichting en het College van B&W eerst nog een uitvoeringsovereenkomst worden afgesloten. Daarna zal in goed overleg de inning van de reclamebelasting door de gemeente worden vormgegeven. Uiteraard wordt u daarvoor tzt geïnformeerd.


ICledenbijeenkomst op 14 februari 2022
De voortgang van de nieuwe stichting willen we in de eerstvolgende ICledenbijeenkomst met u bespreken. De IC onderkent het grote belang om alle ondernemers hierbij zo goed mogelijk te betrekken. Want uiteindelijk is het ondernemersfonds van en voor alle ondernemers op SpoorlandenZendijk. Om de betrokkenheid van de ondernemers bij het ondernemersfonds te vergroten, wil het IC bestuur u zo goed mogelijk informeren. Helaas is het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk op korte termijn als ondernemers fysiek bij elkaar te komen. Desalniettemin hebben we alvast een datum gepland voor een nieuwe ICledenbijeenkomst: op 14 februari 2022 vanaf 16.30 uur bent u van harte welkom. Meer informatie ontvangt u op een later moment.
Om mee te kunnen praten is het wel van belang dat u zich van te voren aanmeldt als lid van de IC Kampen. Dit kan kosteloos als u een reclameuiting aan de gevel heeft en dus reclamebelasting gaat betalen. Aanmelden als lid van de IC Kampen kan via de website www.ickampen.nl. Op de website is hiervoor een speciale pagina aangemaakt om uw aanmelding zo vlot mogelijk te laten verlopen. Als ondernemer kunt u via de ledenbijeenkomsten van de IC vervolgens meepraten over de plannen die voor SpoorlandenZendijk worden uitgevoerd.

Meldt u zich dus aan als lid van de IC!

Voortgang Keurmerk Veilig Ondernemen en camerabeveiliging
Een belangrijk doel van de nieuwe stichting is er samen voor zorgdragen dat het bedrijventerrein schoon, heel en veilig blijft. Ook het Keurmerk Veilig Ondernemen is hier een belangrijk onderdeel van, waarbij gemeente, ondernemers, politie en brandweer nauw met elkaar samenwerken. Zoals u weet, is er op SpoorlandenZendijk reeds een bestaand systeem van camerabewaking. Alle camera’s werken en worden uitgelezen in een Regionale Toezichtsruimte die een directe verbinding heeft met de regionale meldkamer van politie, brandweer en ambulancedienst. Het bestaande camerasysteem zal voor de komende korte termijn worden gecontinueerd. Het nieuwe stichtingbestuur bekijkt in het voorjaar van 2022 op welke wijze de contractafspraken op een zo kostenefficiënte en kwalitatief goede manier kunnen worden verlengd. Uiteraard wordt u hierover verder geïnformeerd. Tijdens de ledenbijeenkomst in februari zullen we u hierover verder berichten.
Tot slot, de nieuwe stichting bevindt zich nog in de opstartfase. De informatie vindt u ook terug op de website www.spoorlandenzendijk.nl. We vragen uw begrip dat de uitwerking enige tijd vergt. Heeft u vragen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen, zodat we u van meer informatie kunnen voorzien. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de IC via www.ickampen.nl

Nieuwsbrief voortgang ondernemersfonds Haatland, december 2021

Nieuwsbrief voortgang ondernemersfonds Haatland, december 2021

Beste ondernemers,
Medio juli jl. bent u door de IC Kampen via een nieuwsbrief geïnformeerd over de stand van zaken in de invoering van een ondernemersfonds op Haatland. Op 11 november jl. heeft de gemeenteraad van Kampen een reclamebelastingverordening vastgesteld voor de invoering van een ondernemersfonds op het bedrijventerrein Haatland. Daarmee kan per 1 januari 2022 de invoering van het fonds op Haatland worden geëffectueerd.
In het kader van de vormgeving van het ondernemersfonds voor het bedrijventerrein Haatland, zijn verdere afspraken gemaakt over de manier waarop de betrokkenheid van de ondernemers bij het fonds wordt ingevuld:
1. De Industriële Club Kampen is de ondernemersvereniging voor alle bedrijven in de gemeente Kampen, dus ook voor de bedrijven op Spoorlanden, Zendijk en Haatland.
2. Voor het ondernemersfonds op Haatland wordt een aparte stichting opgericht die zich gaat bezighouden met het beheer van het ondernemersfonds.
3. Om de betrokkenheid van de ondernemers te borgen, wordt statutair geregeld dat het bestuur van de nieuwe stichting wordt voorgedragen uit de IC. Voor de ondernemers op Haatland die reclamebelasting gaan betalen, betekent dit dat men kosteloos lid kan worden van de IC Kampen.
Via de ledenvergadering van de IC kan elke ondernemer vervolgens meepraten over de plannen van beide stichtingen. Het stichtingsbestuur van de nieuwe stichting wordt voorgedragen vanuit het ICbestuur en zal voor de meerderheid bestaan uit vertegenwoordigers van ondernemingen die reclamebelasting betalen op Haatland en die lid zijn van de IC. Daarmee vormt de IC als ondernemersvereniging de voeding voor de nieuwe stichting.

Stand van zaken
In de afgelopen weken is er vanuit het ICbestuur hard gewerkt om de nieuwe stichting voor het ondernemersfonds op Haatland verder vorm te geven. Er is namelijk enige tijd nodig om de organisatie en communicatie handen en voeten te geven. In het nieuwe stichtingsbestuur gaan in eerste instantie drie ondernemers van het bedrijventerrein zitting nemen, namelijk Jan van Wendel, Willem van der Haven en Hans Vermeer.

Vanuit de IC wordt het grote belang onderkend om alle ondernemers hierbij zo goed mogelijk te betrekken. Want uiteindelijk is het ondernemersfonds van en voor alle ondernemers op Haatland. Om deze betrokkenheid van de ondernemers bij het ondernemersfonds te vergroten wil het ICbestuur u zo goed mogelijk informeren. Helaas is het vanwege de  coronamaatregelen niet mogelijk op korte termijn als ondernemers fysiek bij elkaar te komen. Desalniettemin hebben we alvast een datum gepland voor een nieuwe ICledenbijeenkomst: op 14 februari 2022 vanaf 16.30 uur bent u van harte welkom. Meer informatie ontvangt u op een later moment.

Wel is van belang dat u zich van tevoren aanmeldt als lid van de IC Kampen: dit kan kosteloos als u reclamebelasting gaat betalen en via de website van de IC: www.ickampen.nl. Op de website is hiervoor een speciale pagina aangemaakt om uw aanmelding zo vlot mogelijk te laten verlopen. Als ondernemer kunt u via de ledenbijeenkomsten van de IC vervolgens meepraten over de plannen die voor Haatland worden uitgevoerd. Bent u nog geen lid van de IC, meld u zich dan aan!
De nieuwe stichting gaat met de gemeente de afspraken voor het ondernemersfonds vastleggen in een uitvoeringsovereenkomst. Vanaf begin volgend jaar kan de stichting dan operationeel aan de slag.

gaan met zaken als de uitwerking van een cameraplan en het verbeteren van het groenbeheer op Haatland in samenspraak met de gemeente. Uiteraard houden we u op de hoogte van de voortgang hierin.
Tot slot, de nieuwe stichting bevindt zich nog in de opstartfase. We vragen uw begrip dat de uitwerking enige tijd vergt. Mocht u nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen, zodat we u hopelijk van meer informatie kunnen voorzien. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de IC via www.ickampen.nl

Geslaagde Veilig Ondernemen Avond

Geslaagde Veilig Ondernemen Avond

Ondernemers weten wanneer ze 112 moeten bellen en gaan aan de slag met challenge

Op maandag 20 september 2021 heeft de Veilig Ondernemen Avond plaatsgevonden bij de Leuke Hanzestad in Kampen. Deze avond is georganiseerd door de Keurmerk Veilig Ondernemen werkgroepen en Kampen Partners, en stond in het teken van diverse veiligheidsthema’s: van brandweertips tot cybercrime.

Wethouder Holtland trapte de avond af. Hij vertelde uitgebreid hoe het gesteld is met de veiligheid in onze gemeente. Ook gaf hij aan dat dit thema hoog op de politieke agenda staat.

Vervolgens kwam Freek Weijs van de Veiligheidsregio IJsselland aan het woord. De Veiligheidsregio bestaat uit de brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). Deze organisatie voorkomt en beperkt het risico op incidenten en bestrijdt incidenten. Dat kunnen zij echter niet alleen. Dit doen zij samen met hulpdiensten, elf gemeenten (uit IJsselland) en crisispartners.

Freek Weijs is werkzaam bij het onderdeel brandweer. Hij vertelt deze avond meer over de brandveiligheid van bedrijfspanden. Om de kans op brand in een bedrijfspand te verkleinen, heeft de brandweer een checklist opgesteld. Deze checklist zal via verschillende kanalen gedeeld worden met ondernemers (bijvoorbeeld via de website van bedrijvenpark RW50). Enkele tips uit deze checklist zijn:

  • zorg dat de nooduitgangen vrij zijn;
  • gebruik geen deurstoppers;
  • plaats geen (werk)busjes naast het pand;
  • en zorg dat de blusmiddelen op het juiste moment worden gecontroleerd.

Hoewel dit op voorhand vrij logisch lijkt, ziet de brandweer met regelmatig bedrijven dit niet goed geregeld hebben. Verder is het belangrijk om niet alleen in je bedrijf maar ook thuis, voldoende rookmelders te plaatsen. Je reukzintuig schakelt namelijk uit, zodra je gaat slapen. De checklist hebben de deelnemende bedrijventerreinen onder de aandacht gebracht bij hun achterban.

Na het thema brandveiligheid kwam het onderdeel “Wanneer bel je 112?” aan bod. Dit was een interactieve presentatie die gegeven werd door wijkagent Gert-Jan Crielaard. Zijn werkgebieden zijn Hagenbroek en de Industrieterreinen. Tijdens deze presentatie werd het spel ‘Petje op, petje af’ gespeeld. Gert-Jan stelde samen met spreekstalmeester Roeland Tameling (Kampen Partners) diverse vragen over onveilige situaties. Op basis van deze vragen moet men aangeven bij welke situatie men 112 zouden bellen, en dus het petje op zou doen.

Waarom is dit zo belangrijk? De politie wil graag mensen op heterdaad kunnen betrappen en vindt het belangrijk om deze personen uit de anonimiteit te halen. Hierdoor is de drempel om daadwerkelijk in te breken hoger. En zouden zij dit (op een later moment) wel doen, dan heeft de politie al gegevens van deze personen. Als ondernemer is het ook belangrijk om verdachte personen uit de anonimiteit te halen. Hoe doe je dat? Heel simpel: door iemand te groeten. Of je kan vragen of je iemand kan helpen. Ook dan zal een (potentiële) inbreker twee keer nadenken voordat hij daadwerkelijk zijn slag zal slaan.

Na het buffet stond Cybercrime op het programma. Het bureau Nederlands Forensisch Incident Respons (NFIR) legde ondernemers de verschillen uit tussen phishing, ransomware en DDos maar ook de Advanced Persistent Threat en de supply chain attack. Ook werd nader ingegaan op een WiFi Pineapple. Dit apparaat is vergelijkbaar aan de WiFi router en kan hierdoor WiFi netwerken nadoen. Indien jouw device koppelt met de WiFi Pineapple, kunnen hackers toegang krijgen tot je persoonlijke gegevens.

Het belang van een goed wachtwoord is eveneens benadrukt. Hoe langer het wachtwoord, hoe moeilijker te kraken. Bij een goed wachtwoord met 12 karakters, kan het 2 eeuwen duren voordat het wachtwoord is gekraakt. Het NFIR adviseert daarbij om een ‘wachtzin’ te gebruiken. Een voorbeeld van een wachtzin is Mijnzoonis17jaar?!. Ook zijn de ondernemers geadviseerd om zogenoemde password managers te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn LastPass en KeePass. Hierbij maakt een ingebouwde wachtwoordgenerator lange, willekeurige wachtwoorden die accounts beschermen tegen hackers. Mocht u nou willen zien of uw wachtwoord al eens gehackt is, dan kunt u kijken op http://scatteredsecrets.com of http://haveibeenpwned.com

De avond werd afgesloten met de start van de Veilig Ondernemen Challenge. De deelnemende ondernemers ontvangen 14 dagen lang per mail eenvoudige tips en opdrachten van experts die bij de politie, brandweer, Interpolis en de parkmanagement organisatie werken. Alle tips en opdrachten zorgen voor een zichtbaar en concreet resultaat voor de ondernemer. En een veiliger bedrijfsomgeving.

Al met al hebben de leden van het Keurmerk Veilig Ondernemen en Kampen Partners geconcludeerd dat het een leerzame en geslaagde avond was.

 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een gecertificeerd samenwerkingsverband tussen ondernemers, brandweer, politie en de gemeente op de thema’s schoon, heel en veilig. Het uiteindelijk doel van deze publiek-private samenwerking is om de leefbaarheid en veiligheid van de bedrijventerreinen te vergroten.

Het KVO heeft in 2019 een plan van aanpak opgesteld. Dit plan is destijds getoetst door KIWA NCP en goedgekeurd. Zodoende mochten de bedrijventerreinen Haatland, Rijksweg 50, Melmerpark en Spoorlanden-Zendijk een certificaat in ontvangst nemen. Sindsdien komen de partijen structureel bij elkaar om actualiteiten te bespreken. Ook wordt er jaarlijks een gezamenlijke schouw uitgevoerd en diverse veiligheidsthema’s bij de ondernemers onder de aandacht gebracht, zoals vanavond tijdens deze veiligheidsbijeenkomst.

 

Volgende pagina »