Laatste nieuws

Collectieve inkoop elektriciteit en gas

ICKampen is zoals hiervoor al aangegeven bezig om met PMEnergie een faciliteit te bieden om gezamenlijk energie in te kopen tegen gereduceerd tarief.

PM Energie biedt de mogelijkheid om de energiekosten van leden van IC Kampen te verlagen door middel van collectieve inkoop van elektriciteit en gas. Hierbij staan de volgende doelstellingen centraal:
1) Deelnemers ondersteunen met het verlagen van energiekosten.
2) Deelnemers ontzorgen.

De gemiddelde besparing op de levering van energie door collectieve inkoop is circa 20-30%. Voor een middelgroot bedrijf met een elektriciteitsverbruik van 100.000 kWh bedraagt de besparing al gauw € 1.500 per jaar.
Deelnemers machtigen het collectief om namens hen energie in te kopen. Het volume van de ondernemers wordt verzameld in een inkoopbatch. PM Energie schrijft namens de ondernemers een tender uit, waarna energieleveranciers een aanbieding mogen doen.
Vervolgens brengt PM Energie op basis van de aanbiedingen een advies uit aan een (regionale) werkgroep. De werkgroep bestaat uit ondernemers die reeds deelnemen aan het collectief. Achtereenvolgens neemt de werkgroep een inkoopbesluit en draagt PM Energie zorg voor de administratieve afhandeling en communicatie richting de deelnemers.
Het bundelen van krachten en het werken met een regionale werkgroep biedt een aantal mogelijkheden en voordelen:
– Lagere prijzen door marktkennis en volumevoordeel.
– Sterkere regionale binding.
– Kennisdeling.

Van meet af aan is het al mogelijk te profiteren van lage prijzen. In de opstartfase en bij instroom van nieuwe leden adviseert PM Energie namelijk aan te sluiten bij een bestaand collectief. Hierdoor kan er meteen geprofiteerd worden, terwijl de benodigde inzet minimaal is.

Afsluiting Molenbrug

Afsluiting Molenbrug Kampen

De provincie Overijssel en Rijkswaterstaat voeren van vrijdag 25 juni 06.00 uur tot dinsdag 29 juni 06.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan en bij de Molenbrug in Kampen. Tijdens de werkzaamheden is de brug (Mr. J.L.M. Niersallee/de N764) afgesloten voor alle verkeer (tussen de kruising Zwolseweg en de rotonde met de Venedijk-Noord). Fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen tijdens de werkzaamheden wel gebruik maken van de brug. 

  Om het centrum van Kampen en de Stadsbrug tijdens de werkzaamheden te ontzien, zijn omleidingsroutes ingesteld. Gemotoriseerd verkeer kan omrijden via de N50/N765 (rijden tot aan Ens) of via de brug over de IJssel in de A28 bij Zwolle.

Landbouwverkeer kan gebruik maken van de omleidingsroute via de Stadsbrug in Kampen. Op drukke tijdstippen worden verkeersregelaars ingezet aan beide zijden van de Stadsbrug.

Fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van de parallelrijbaan op de Molenbrug. Gedurende de afsluiting worden verkeersregelaars ingezet aan beide zijden van de Molenbrug.

De afsluiting van de Molenbrug is afgestemd op de andere wegwerkzaamheden in de gemeente Kampen.

 Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/onderhoudmolenbrug.

Inloopavond Camerabewaking

Inloopbijeenkomst camerabewaking

Op 5 juli, tussen 17:00 en 19:00 uur organiseert De Industrieclub een inloopbijeenkomst bij bouwbedrijf de Gilden aan de Kraanvogelweg 2 in Kampen, waar uitleg gegeven wordt over het ondernemersfonds en de gestelde doelen.
De avond wordt toegankelijk voor alle ondernemers van Haatland. Men hoeft geen lid te zijn van IC. Zegt het voort!
Er wordt ook huis aan huis op Haatland een uitnodiging verspreid.
Iedereen kan zich aanmelden op de website van IC.
Komt allen want het gaat over veiligheid en geld!

Ondernemersfonds Camerabewaking

Ondernemersfonds industrieterrein Haatland Kampen
IC Kampen maakt goede vorderingen als het gaat over de camerabewaking. Zoals bekend wordt reclamebelasting ingezet om de aanschaf en exploitatie van de camera’s te financieren.
Onderstaande tekst wordt ook als flyer samen met een uitnodiging  bezorgd bij elke ondernemer op haatland. En er is een inloopavond gepland op 5 juli in de kantine van Bouwbedrijf de Gilden.

Prioriteit heeft camerabewaking

 • Veiligheid verhogend
 • Schade beperkend
 • Beter vestigingsklimaat

Het kost wat maar de rebate is beter.
De Industriële Club Kampen heeft plannen uitgewerkt voor het opzetten van een ondernemersfonds op industrieterrein Haatland in Kampen wat in eerste instantie de camerabewaking financiert In deze flyer leggen we u graag uit met welke doelen we dit doen. U krijgt duidelijkheid over wat we willen doen, wat het u kost en liever: wat het u oplevert!
Wie zijn wij?
De Industriële Club Kampen is een samenwerkingsverband van en voor álle ondernemers in Kampen. In het bestuur zitten ondernemers uit Kampen die ook mede gevestigd zijn op het industrieterrein Haatland. Meer informatie over de IC Kampen is te vinden op www.ickampen.nl
Wat willen we bereiken?
Het doel van de IC Kampen is door middel van een ondernemersfonds de kwaliteit van het industrieterrein Haatland te versterken en (kosten)voordelen voor ondernemers te realiseren.
We hebben daarvoor de belangrijkste speerpunten op een rij gezet die we willen oppakken:

 •  Samen met bedrijven en gemeente werken aan een kwalitatief hoogwaardig en veilig industrieterrein;
 • Tegengaan verpaupering en inzetten op waardebehoud en waardestijging van bedrijfspanden;
 • Goede bereikbaarheid en parkeersituatie op Haatland;
 • Aanspreekpunt en gesprekspartner zijn van de gemeente Kampen voor alle ontwikkelingen op het industrieterrein, zodat het beheer en onderhoud op het industrieterrein op orde blijft;
 • Bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de bedrijven;
 • Onderling uitwisselen van informatie;
 • Het zorgen voor een goede interne en externe communicatie.

Wat zijn de actiepunten voor 2022-2026 en wat levert het u op?

 • Er vinden te veel inbraken op Haatland plaats en er is groeiende criminaliteit. De schade is groot. Prioriteit heeft daarom het opzetten van een volwaardig camerabeveiligingsysteem op het industrieterrein Haatland, zodat het industrieterrein veilig blijft en alle bedrijven hiervan profiteren. Dit wordt in aanvulling op de camerabeveiliging op bedrijventerrein RW50 uitgewerkt, waardoor een sluitend camerasysteem voor het hele gebied ontstaat.
 • Uitvoering project Keurmerk Veilig Ondernemen, waarbij door een periodieke dag- en avondschouw op het industrieterrein de veiligheid van hetbedrijventerrein wordt gemonitord. Knelpunten in onderhoud, verlichting of (verkeers)veiligheid en parkeren worden periodiek in kaart gebracht en in overleg aangepakt. Hiervoor wordt elke drie jaar een actieplan opgesteld in samenwerking met politie, brandweer en gemeente.
 • In een later stadium willen we afspraken maken met de gemeente over extra groenonderhoud en beheer van het industrieterrein Haatland. De verrommeling op Haatland wordt tegengegaan. Hierbij wordt dan extra budget vanuit het ondernemersfonds gereserveerd om de kwaliteit van het (basis)onderhoud te verhogen. Hierin wordt de samenwerking gezocht met Impact Kampen (meer ogen/oren op het industrieterrein).
 • Een periodieke nieuwsbrief en een website met actuele informatie voor bedrijven en toegang tot belangrijke contactgegevens in geval van nood, zie www.ickampen.nl

Hoe werkt het en wat kost het?
Om dit te financieren wordt een ondernemersfonds opgericht door de invoering van de reclamebelasting. Dat klinkt als een belasting maar is feitelijk geld van de ondernemers die dit weer inzetten voor hun beveiliging.
Daarmee kan de stichting vijf jaar lang een vuist maken om het bedrijventerrein op de kaart te zetten. Op veel bedrijventerreinen is zo’n fonds ook al succesvol ingevoerd (bijvoorbeeld Hessenpoort
Zwolle). Ook op bedrijventerrein Spoorlanden/Zendijk in IJsselmuiden wordt momenteel hieraan gewerkt.
Elke ondernemer op het industrieterrein draagt als gebruiker van zijn of haar pand via een vaste bijdrage een eigen steentje hieraan bij. Deze bijdrage is gekoppeld aan de WOZ-waarde van uw bedrijfspand (zie tabel 1) en de reclame-uiting die zichtbaar vanaf de weg aanwezig is. Vervolgens wordt deze bijdrage door de gemeente geïnd. De geïnde reclamebelastingbijdrage wordt vervolgens aan de IC Kampen overgemaakt die het weer besteedt aan de camerabewaking.
Het is en blijft dus geld van en voor ondernemers! Iedereen betaalt en profiteert dus mee!
Vanwege de moeilijke economische omstandigheden als gevolg van de coronacrisis, is voor de periode 2022-2026 ervoor gekozen de tarieven zo laag mogelijk te houden en de bijdragen zo eerlijk mogelijk te verdelen over de aanwezige bedrijven op het industrieterrein. Hierdoor worden de tarieven zoals hieronder aangegeven.
Onderstaande tarieven zijn de tarieven volgens de laatste herberekening (09-06-2021) De tarieven die in “de ondernemer” zijn of worden gepubliceerd zijn dus achterhaald.

Reclamebijdrage voor elke ondernemer

WOZ-waarde pand
(in EUR)
reclamebijdrage ondernemer
per jaar
0-250.000   499 EUR
250.001-500.000   599 EUR
500.001-750.000   799 EUR
750.001-1.000.000   999 EUR
1.000.001-1.500.000 1300 EUR
1.500.001-2.000.000 1800 EUR
Meer dan 2.000.000 2400 EUR

Wilt u meer informatie over de begroting mail dan even naar penningmeester@ickampen.nl en u krijgt een exemplaar toegezonden.
Wat betekent dit voor de contributie aan de IC Kampen?
Voor ondernemers die op het industrieterrein Haatland zijn gevestigd komt de contributie van 175 EUR per jaar te vervallen.
Tegenover de ondernemersbijdrage staan bovendien kostenvoordelen voor elke ondernemer: u kunt uw bijdrage terugverdienen, doordat de IC Kampen de beveiliging van de bedrijven (camerabeveiliging) gaat betalen en er kostenvoordelen te behalen zijn met
korting op verzekeringspremies en de collectieve inkoop van bijvoorbeeld energie.  Gebruik maken van collectieve inkoop is uiteraard niet verplicht. Dat beslist u zelf.
Hoe verder?
De hierboven beschreven plannen zullen ook door de gemeente Kampen goedgekeurd moeten worden. Daartoe zullen door het College van B&W en de gemeenteraad in het najaar van 2021 besluiten genomen worden. Streven is dan om per 1 januari 2022 van start te kunnen gaan.
Meer informatie?
Zie www.ickampen.nl of neem contact op met het secretariaat van de IC via info@ickampen.nl
Wij rekenen op uw steun, maar we willen graag uw mening hierover horen tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 5 juli a.s. tussen 17.00-19.00 uur. Locatie De Gilden, Kraanvogelweg 2.  Komt allen want het gaat over geld en veiligheid!!!

Kascommissie

Kascommissie

In een normale tijd is het gebruikelijk dat tijdens een algemene ledenvergadering verslag uitgebracht wordt door de kascommissie.
Dat kan tot nu toe niet. Dat wil niet zeggen dat er dan geen kascontrole gedaan wordt, want die is op 3 mei uitgevoerd door Jelle Weever van de Weever groep, en Gerwin de Vries van Zalsman.
Zij verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie over de periode 01-10-2019 tot en met 30-09-2020 en de balans per 30-09-2019 van de Industriële Club Kampen te Kampen, te hebben beoordeeld en akkoord bevonden.
De kascommissie verzoekt de vergadering om de bestuurder décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 01-10-2019 tot en met 30-09-2020

Bestemmingsplan Melmerpark

De gemeente heeft in het voorjaar een rapport laten opstellen door bureau BRO omtrent het huidige bestemmingsplan Melmerpark en de mogelijke aanpassingen daarvoor.
Belanghebbenden, grondeigenaren en pandeigenaren zijn destijds gehoord om input te leveren aan de gemeente. Daaruit blijkt dat de belanghebbenden wel gehoord zijn maar dat er slecht geluisterd is. Belanghebbenden hebben in de Commissievergadering ingesproken om op bestuurlijk niveau ook hun zegje te doen. Daarbij is ook de kennis en hulp ingeroepen van MKB Nederland en van de Koninklijke Horeca Nederland. Met name de inbreng van beide overkoepelende organen deed de commissie besluiten de bestemmingsplan wijziging van de agenda te halen en eerst te gaan werken aan een horecavisie en een detailhandelsvisie die gemeente breed wordt gedragen en waarbij ook gekeken wordt naar en over de grenzen van onze buurgemeenten. Eerst aan visie werken pas daarna aan bestemmingsplannen.

Dit krijgt in de komende maanden vervolg en er zal een overleg opgestart worden waarbij alle spelers aan één tafel worden geroepen op te komen tot een visie voor detailhandel en horeca waar consensus over bestaat tussen belanghebbenden.

KVO

KVO Veilig ondernemen.
Zoals bekend is IC betrokken bij het KVO van Haatland en sinds vorig jaar ook bij Spoorlanden/  Zendijk. Beide industrieterreinen zijn geschouwd en alles waar wat op was aan te merken is wat aan gedaan. Tevens is in de laatste KVO vergadering gesproken over de revitalisering van Spoorlanden / Zendijk. Met name over de door gemeente graag gewilde groenafscheidingen is gesproken, en daar zijn we vanuit KVO oogpunt niet blij mee, we creëren er verstopplaatsen mee waar het overzicht niet positief mee gediend is.
In deze vergaderingen worden ook de veiligheids- en incidentenrapporten doorgenomen van Politie Brandweer, Beveiliger Securitas en de camera beveiliger van Spoorlanden / Zendijk. Hier blijkt dat op een beveiligd industrieterrein (spoorlanden / Zendijk) drastisch lager zijn dan op Haatland. Het nut en de noodzaak van camerabewaking wordt hier ook duidelijk bewezen.

In de brief die enkele maanden geleden verzonden is door de gemeente is positief op gereageerd. En ook hier willen we nog weer duidelijk maken als er iets mankeert aan de veiligheid, verrommeling of wat dan ook meld het via onze website.

Camerabeveiliging Haatlanden, RW50 en ZZH

Vanwege de beperkingen door de Coronamaatregelen is de IC helaas op achterstand gebracht, onder meer op ons uitgezette beleid ten aanzien van de gekoesterde wens om definitief te besluiten het pad in te gaan om de bedrijventerreinen een upgrade te geven nu de gemeente belangrijke taken laat liggen. Onze focus is vooreerst om onze bedrijven veiliger te krijgen en het openbaar terrein er gratis bij door camera’s op te hangen. Zoals de gemeente elders wel heeft gedaan en in andere gemeenten de overheid het wel ziet als een overheidstaak. Omdat het hier gaat om een collectief belang moet het collectief betalen. Omdat het niet via de reeds bestaande gemeentelijke belastingen kan hebben we de gemeente gevraagd  om dan tenminste mee te werken aan een speciale belasting. Dat vinden wij als ondernemers wel wat, om zelf een extra belasting voor te stellen. Maar het bestuur van de IC denkt toch dat het nodig is. Het voordeel is dat we als ondernemers zelf deze pot beheren en beschikken. Ons plan is om er meer mee te gaan doen voor de ondernemers dan passief camera’s plaatsen, en laten uitkijken. We moeten evenwel ergens beginnen. Ideeën zijn welkom wat we meer voor elkaar kunnen doen met per saldo minder geld. En laten we uitkijken. Samen eigen groen en openbaar groen bijvoorbeeld door inschakeling van Impact, collectief duurzame energie opwekken en verspreiden, samen de gemeente helpen de voorziene groei van woningen, infrastructuur, bedrijventerrein behoefte managen, etc.
Help jij ook mee?

Voor nu ten aanzien van de camerafinanciering: Leo Hoksbergen van MKB Focus onderhoudt het contact met de gemeente. Het college is bereid mee te werken aan het noodzakelijke ondernemersfonds, dat wordt opgezet als reclamebelasting. Iedereen die een bedrijf met een reclame-uiting ter plaatse heeft wordt aangeslagen. Hoe meer aansluitingen hoe lager per onderneming. Je hebt er dus belang bij dat de buurman ook (verplicht) mee doet. Er is voor nog steeds één grote maar en die hadden we graag begin 2020 uitgezet in een groot ondernemersevent. Helaas mocht dat niet doorgaan vanwege Corona. De grote vraag is voor het bestuur nog steeds wordt het door de ondernemers voldoende gedragen het plan waarvan het bestuur meent dat het belangrijk, noodzakelijk en redelijk is? We werken nu eerst om met elkaar deze voorvraag beantwoord te krijgen. Dan willen we uiteraard wel tot op zeker detailniveau kunnen zeggen waar het allemaal naar verwachting toe gaat leiden. Dat wordt nu voorbereid. Aarzel niet bij vragen, suggesties en kritiek contact met het bestuur te leggen. Dat wordt mondjesmaat wel gedaan, dat is plezierig.

Verdel balen we uiteraard enorm dat we als bestuur nauwelijks op alle vlakken waar we bezig zijn actief kunnen zijn en dat ook kunnen laten zien. We zijn blij te zien dat alle leden hun lidmaatschap continueren. Juist in onzekere tijden is dat super belangrijk. We rekenen op jullie.

Jullie zullen ook begrepen hebben dat de statutaire jaarvergadering nog niet hielden. Dat gaan we zo snel mogelijk inhalen en ook de verantwoording afleggen over de financiën . Die zijn volgens de penningmeester niet spannend door de lockdown. Enige serieuze-begrote- uitgaaf is de actuele begeleiding van MKB Focus.

Inmiddels zijn op rijksweg 50 de palen voor de camera’s geplaatst. Daar zullen de komende weken camera’s opgehangen worden en dan aangesloten worden.  Bij dat laatste rijzen er wat problemen over beschikbare communicatielijnen maar RW50 is daar volop mee bezig om dat probleem te tackelen.

Volgende pagina » « Vorige pagina